Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện cho GTC Global Trade Capital Ltd.

Giới thiệu
Các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn Trang web này được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, gtcup có thể truy cập tại http://www.gtcup.com/. Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc sử dụng Trang web này của bạn. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết ở đây. Bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn nào của trang web này. Trẻ vị thành niên hoặc người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng trang web này.
Quyền sở hữu trí tuệ
Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, GTC Global Trade Capital Ltd. và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu có trong Trang web này. Bạn chỉ được cấp giấy phép hạn chế cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.
Hạn chế
Bạn bị hạn chế đặc biệt từ tất cả những điều sau đây:
 • xuất bản bất kỳ tài liệu trang web nào trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
 • bán, cấp phép con và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu trang web nào;
 • thực hiện công khai và/hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu trang web nào;
 • sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào có hoặc có thể gây tổn hại cho Trang web này;
 • sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào Trang web này;
 • sử dụng Trang web này trái với luật pháp và quy định hiện hành hoặc bằng mọi cách có thể gây hại cho Trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này;
 • Sử dụng trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.
Một số khu vực nhất định của Trang web này bị bạn hạn chế truy cập và GTC Global Trade Capital Ltd. có thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có thể có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.
Nội dung của bạn
Trong các Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn trang web này, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ âm thanh, văn bản video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của Bạn, bạn cấp cho GTC Global Trade Capital Ltd. một giấy phép không độc quyền, không thể hủy bỏ trên toàn thế giới, có giấy phép phụ để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông. Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. GTC Global Trade Capital Ltd. có quyền xóa bất kỳ nội dung nào của bạn khỏi Trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
Quyền riêng tư của bạn
Vui lòng đọc Chính sách bảo mật.
Không có bảo hành
Trang web này được cung cấp “như hiện tại”, với tất cả các lỗi và GTC Global Trade Capital Ltd. không thể hiện bất kỳ đại diện hoặc bảo hành nào, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có gì có trong trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.
Giới hạn trách nhiệm
Trong mọi trường hợp GTC Global Trade Capital Ltd., cũng như bất kỳ nhân viên, giám đốc và nhân viên nào của công ty, sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có hợp đồng hay không. GTC Global Trade Capital Ltd., bao gồm các nhân viên, giám đốc và nhân viên của mình sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm gián tiếp, hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.
Bồi thường
Bạn bồi thường tối đa GTC Global Trade Capital Ltd. từ và / hoặc tất cả các khoản nợ, chi phí, nhu cầu, nguyên nhân hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này.
Severability
Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này bị phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các quy định đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại trong thông tư này.
Biến thể của Điều khoản
GTC Global Trade Capital Ltd. được phép sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào khi thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn dự kiến sẽ xem xét các Điều khoản này một cách thường xuyên.
Gán
GTC Global Trade Capital Ltd. được phép chỉ định, chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ các quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên, bạn không được phép chỉ định, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.
Toàn bộ thỏa thuận
Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa GTC Global Trade Capital Ltd. và bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.
Luật quản lý và thẩm quyền
Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Nhà nước ae, và bạn tuân theo thẩm quyền không độc quyền của tòa án tiểu bang và liên bang nằm trong ae để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

Register Now

  Please fill out the form.

  You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

   Do you have forex trading experience?