Tất cả các loại thẻ ngân hàng (thẻ tiết kiệm, thẻ Visa, thẻ Master,…) đều có thể sử dụng được.