Cảnh báo rủi ro

Cảnh báo rủi ro cho GTC Global Trade Capital Ltd.

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng một, 2021

Giải thích và định nghĩa

Giải thích

Các từ mà chữ cái ban đầu được viết hoa có ý nghĩa được xác định theo các điều kiện sau đây.
Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Đối với mục đích của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này:

 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này) đề cập đến GTC Global Trade Capital Ltd, Office 1604 – 1605, The Regal Tower, Business Bay.
 • Dịch vụ đề cập đến trang web.
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.
 • Trang web đề cập đến GTCUP, có thể truy cập từ https://www.gtcup.com/

Disclaimer

Thông tin có trong Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin chung.

Công ty không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung của Dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào, cho dù trong một hành động hợp đồng, sơ suất hoặc tra tấn khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Công ty có quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung trên Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ không có virus hoặc các thành phần có hại khác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm liên kết bên ngoài

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được cung cấp hoặc duy trì bởi hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên kết với Công ty.

Xin lưu ý rằng Công ty không đảm bảo tính chính xác, liên quan, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên các trang web bên ngoài này.

Lỗi và Bỏ sót Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp bởi Dịch vụ chỉ để hướng dẫn chung về các vấn đề quan tâm. Ngay cả khi Công ty thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng nội dung của Dịch vụ là cả hiện tại và chính xác, lỗi có thể xảy ra. Thêm vào đó, với bản chất thay đổi của luật pháp, quy tắc và quy định, có thể có sự chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác trong thông tin có trong Dịch vụ.

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, hoặc cho kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sử dụng hợp lý

Công ty có thể sử dụng tài liệu có bản quyền mà không phải lúc nào cũng được chủ sở hữu bản quyền ủy quyền cụ thể. Công ty đang cung cấp tài liệu như vậy để phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu.

Công ty tin rằng điều này cấu thành một “sử dụng hợp lý” bất kỳ tài liệu có bản quyền nào như được quy định trong mục 107 của luật Bản quyền Hoa Kỳ.

Nếu Bạn muốn sử dụng tài liệu có bản quyền từ Dịch vụ cho mục đích riêng của bạn vượt ra ngoài việc sử dụng hợp lý, Bạn phải có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

Lượt xem Thể hiện Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dịch vụ có thể chứa các quan điểm và ý kiến của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của bất kỳ tác giả, cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động hoặc công ty nào khác, bao gồm cả Công ty.

Nhận xét được xuất bản bởi người dùng là trách nhiệm duy nhất của họ và người dùng sẽ chịu trách nhiệm, trách nhiệm và đổ lỗi hoàn toàn cho bất kỳ lời phỉ báng hoặc kiện tụng nào dẫn đến một cái gì đó được viết bằng hoặc là kết quả trực tiếp của một cái gì đó được viết trong một bình luận. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bình luận nào được xuất bản bởi người dùng và có quyền xóa bất kỳ bình luận nào vì bất kỳ lý do gì.

Không có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin về Dịch vụ được cung cấp với sự hiểu biết rằng Công ty không tham gia vào việc đưa ra các dịch vụ pháp lý, kế toán, thuế hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác. Như vậy, nó không nên được sử dụng thay thế cho việc tham khảo ý kiến với kế toán chuyên nghiệp, thuế, pháp lý hoặc các cố vấn có thẩm quyền khác.

Trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến quyền truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm “Sử dụng rủi ro của riêng bạn”

Tất cả thông tin trong Dịch vụ được cung cấp “như hiện tại”, không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bảo hành hiệu suất, khả năng thương mại và thể dục cho một mục đích cụ thể.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trước Bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được đưa ra phụ thuộc vào thông tin do Dịch vụ cung cấp hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào, đặc biệt hoặc tương tự, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi:

Register Now

  Please fill out the form.

  You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

   Do you have forex trading experience?