MODAL PERDAGANGAN GLOBAL

Global Trade Capital Limited adalah jenama global yang didedikasikan untuk syarikat pertukaran asing dan broker komoditi dalam talian.

File name : CLIENT-AGREEMENT.pdf

JADUAL 1: DEFINISI

TERMA PERNIAGAAN UNTUK PELANGGAN RUNCIT. INI ADALAH DOKUMEN PENTING. IA MEMBENTUK SEBAHAGIAN DARIPADA KONTRAK UNDANG-UNDANG DAN ANDA MESTI MEMBACA DAN MEMASTIKAN BAHAWA ANDA MEMAHAMI KANDUNGANNYA. ANDA HARUS MENGAMBIL NASIHAT UNDANG-UNDANG BEBAS JIKA ADA APA-APA DALAM ISTILAH INI YANG ANDA TIDAK FAHAM.

1. PENGENALAN

1.1

Perjanjian Pelanggan ini (‘Perjanjian’), termasuk Jadual yang dipinda dari semasa ke semasa, adalah dokumen yang mengawal hubungan antara anda (juga dirujuk sebagai ‘Pelanggan’, ‘Pelanggan’, ‘anda’ dan ‘diri anda’, mengikut kesesuaian) dan GTC Limited (juga dirujuk sebagai ‘MODAL Perdagangan Global GTC’, ‘Firma’, ‘kami’, ‘kami’, ‘kami’ dan ‘diri kita sendiri’, sesuai) mengenai perkhidmatan yang kami sediakan dan aktiviti anda dengan kami.

1.2 GTC Global Trade Capital Limited dikawal selia dan dilesenkan oleh Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan FSC Vanuatu, nombor lesen 40354.
1.3 Untuk manfaat dan perlindungan anda, sila pastikan anda mengambil masa yang mencukupi untuk membaca Perjanjian serta sebarang dokumentasi dan maklumat tambahan lain yang tersedia untuk anda melalui Laman Web kami sebelum membuka akaun dan / atau menjalankan sebarang aktiviti dengan kami. Anda harus menghubungi kami untuk sebarang penjelasan lanjut, atau mendapatkan nasihat profesional bebas (jika perlu).

2. SKOP PERJANJIAN

2.1

Dengan menerima terma ini, anda membuat perjanjian yang mengikat secara sah dengan kami.

2.2 Glosari mana-mana terma bermodalkan boleh didapati pada Jadual A kepada Perjanjian ini.
2.3 Perjanjian ini termasuk, sebagai tambahan kepada mana-mana Jadual dan ‘Borang Pembukaan Akaun’ yang dilengkapkan oleh anda melalui Laman Web kami, apa-apa maklumat yang diberikan kepada anda semasa prosedur pendaftaran.
2.4

Sila ambil perhatian bahawa terdapat dokumen dan maklumat lain yang terdapat di Laman Web kami, yang merupakan sebahagian daripada Perjanjian, dan memberikan lebih banyak maklumat mengenai kami dan aktiviti anda yang dijalankan dengan kami, seperti:

a) ‘Dasar Pelaksanaan Perintah’ yang menerangkan bagaimana dagangan dilaksanakan; Dan

b) ‘Notis Pendedahan Risiko’ yang meringkaskan risiko utama yang terlibat dalam melabur dalam CFD dan Pertaruhan Spread.

3. MAKLUMAT PENDAFTARAN

“GTC” adalah nama dagangan berdaftar GTC Global Trade Capital Co. Ltd.

GTC didaftarkan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Vanuatu di bawah nombor pendaftaran 40354.

4. PERKHIDMATAN KAMI

4.1 Tertakluk kepada Terma ini dan penerimaan permohonan anda untuk membuka akaun dengan kami, kami akan mengekalkan satu atau lebih akaun atas nama anda dan akan menyediakan anda dengan perkhidmatan urusan pelaksanaan sahaja berhubung dengan kontrak dalam Pertukaran Asing (FX) dan Kontrak untuk Perbezaan (CFD) di mana pelaburan atau produk asas termasuk kontrak pertukaran asing, logam, indeks ekuiti dan komoditi. Tawaran kami juga akan merangkumi sebarang produk kewangan lain yang mungkin kami tawarkan melalui Kemudahan Dalam Talian dari semasa ke semasa (Perkhidmatan).

4.2 Pesanan untuk pelaksanaan Transaksi, melainkan dipersetujui sebaliknya oleh kami, hendaklah diberikan kepada kami secara elektronik melalui Kemudahan Dalam Talian kami untuk membeli pada harga tawaran sebut harga (kedudukan panjang) atau dijual pada harga bida yang disebut harga (kedudukan pendek) untuk Aset Rujukan yang berkaitan.

4.3 Anda mengakui dan bersetuju bahawa melainkan dipersetujui sebaliknya dalam surat cara bertulis rasmi, anda tidak akan berhak untuk menghantar, atau dikehendaki menyampaikan, mana-mana Aset Rujukan dan anda tidak akan memperoleh apa-apa kepentingan dalam mana-mana Aset Rujukan.

4.4 Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami mempunyai hak untuk menutup mana-mana Transaksi mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis.

4.5 Kami tidak akan memberi anda (dan tidak akan berada di bawah apa-apa kewajipan untuk memberikan) nasihat mengenai merit transaksi tertentu atau memberi anda cadangan peribadi berhubung dengan apa-apa transaksi. Ini bermakna anda harus membuat penilaian anda sendiri terhadap sebarang transaksi yang anda sedang pertimbangkan atau komposisi akaun anda dan tidak boleh bergantung kepada sebarang pendapat, penyelidikan atau analisis yang dinyatakan atau diterbitkan oleh kami atau Syarikat Kumpulan kami sebagai cadangan atau nasihat berhubung dengan transaksi tersebut.

4.6 Mana-mana penasihat undang-undang, perakaunan, cukai atau penasihat lain yang disimpan oleh kami hendaklah menjadi penasihat undang-undang, perakaunan, cukai atau penasihat lain kepada kami sahaja. Anda mempunyai tanggungjawab tunggal untuk memilih, mengekalkan dan memberi remunerating mana-mana penasihat undang-undang, perakaunan, cukai atau penasihat lain yang mungkin menasihati anda. Kami atau mana-mana Syarikat Kumpulan kami atau mana-mana penasihat undang-undang, perakaunan, cukai atau penasihat lain yang kami simpan oleh kami tidak akan dalam apa jua keadaan akan dianggap sebagai penyedia nasihat undang-undang, perakaunan, cukai atau nasihat lain kepada anda, mana-mana Syarikat Kumpulan milik anda atau mana-mana orang lain.

4.7 Penyediaan Perkhidmatan tidak akan, melainkan dipersetujui secara khusus di antara kami secara bertulis, menimbulkan sebarang tugas fidusiari atau saksama di pihak kami atau Syarikat Kumpulan kami. Anda bersetuju bahawa tiada apa-apa yang terkandung dalam Terma ini akan mewujudkan sebarang hubungan fidusiari, pemegang amanah, agensi, usaha sama atau perkongsian antara kami atau mana-mana Syarikat Kumpulan kami, di satu pihak, dan anda atau mana-mana Syarikat Kumpulan anda di pihak yang lain.

5. MENYEDIAKAN SEBUT HARGA

5.1 Atas permintaan anda, kami boleh (mengikut budi bicara mutlak kami) memberikan anda sebut harga dan butiran caj yang tidak mengikat yang berkaitan untuk setiap Transaksi. Sebut harga sedemikian akan sama ada harga bida/tawaran di Pasaran Pendasar atau harga bida/tawaran kami sendiri dan butiran yang mana asasnya akan digunakan boleh didapati dalam Spesifikasi Kontrak atau boleh diperolehi daripada peniaga kami atas permintaan. Kami akan mengenakan caj kepada anda untuk membuka dan menutup Transaksi mengikut jenis akaun yang anda pilih. Untuk maklumat terkini struktur akaun kami, sila lawati Laman Web kami.

5.2 Kadar yang dipetik adalah relevan pada masa ini apabila kami memberikan sebut harga kepada anda. Kadar sedemikian tertakluk kepada perubahan. Anda mengakui bahawa kedua-dua Spread dan Spread Pasaran kami, boleh melebar dengan ketara dalam beberapa keadaan, bahawa ia mungkin tidak sama saiznya dengan contoh yang diberikan dalam Spesifikasi Kontrak dan bahawa tidak ada had berapa besar mereka mungkin. Anda mengakui bahawa apabila anda menutup Transaksi, Spread mungkin lebih besar atau lebih kecil daripada Spread apabila Transaksi dibuka. Bagi Urus Niaga yang dijalankan apabila Pasaran Pendasar ditutup atau yang mana tiada Pasaran Pendasar, angka-angka yang kami sebutkan akan mencerminkan apa yang kami percaya harga pasaran dalam Instrumen adalah pada masa itu. Anda mengakui bahawa angka-angka tersebut akan ditetapkan oleh kami mengikut budi bicara kami yang munasabah. Spread yang dipetik oleh kami akan mencerminkan pandangan kami terhadap keadaan pasaran semasa.

5.3 Anda boleh meminta sebut harga untuk membuka Transaksi atau menutup semua atau mana-mana bahagian Transaksi pada bila-bila masa semasa waktu dagangan biasa kami untuk Instrumen yang mana anda ingin membuka atau menutup Transaksi.

5.4 Jika kami memilih untuk memberikan sebut harga, kami boleh memberikan sebut harga sama ada secara lisan melalui telefon atau secara elektronik melalui Kemudahan Dalam Talian kami atau dengan cara lain yang kami boleh dari semasa ke semasa memberitahu anda. Sebut harga yang kami sediakan bukan tawaran untuk membuka atau menutup Transaksi pada tahap tersebut. Anda perlu memulakan Transaksi untuk menawarkan untuk menutup atau membuka Transaksi dan kami, bertindak secara munasabah, boleh menerima atau menolak tawaran anda pada bila-bila masa sehingga Transaksi telah dilaksanakan atau kami telah mengakui bahawa tawaran anda telah ditarik balik. Transaksi akan dibuka atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, ditutup hanya apabila tawaran anda telah diterima dan diterima oleh kami. Penerimaan kami terhadap tawaran untuk membuka atau menutup Transaksi, dan dengan itu pelaksanaan Transaksi, akan dibuktikan oleh pengesahan kami mengenai terma-termanya kepada anda.

5.5 Walau apa pun, kami berhak untuk menolak tawaran anda pada tahap yang disebut harga, jika mana-mana faktor berikut tidak berpuas hati:

5.5.1 sebut harga telah diperolehi daripada kami mengikut Terma ini;

5.5.2 sebut harga tidak boleh dinyatakan sebagai diberikan atas dasar ‘indikatif sahaja’ atau serupa;

5.5.3 jika anda mendapatkan sebut harga melalui telefon, ia mesti diberikan oleh seseorang yang merupakan peniaga, yang digunakan oleh kami dan tawaran anda untuk membuka atau menutup Transaksi mesti diberikan semasa perbualan telefon yang sama di mana anda memperoleh sebut harga dan peniaga yang memberikan sebut harga tidak boleh memaklumkan kepada anda sebelum anda membuat tawaran untuk membuka atau menutup Transaksi dan tawaran itu telah disahkan sebagai diterima oleh kami bahawa sebut harga tidak lagi sah;

5.5.4 jika anda memperoleh sebut harga secara elektronik melalui Kemudahan Dalam Talian kami, tawaran anda untuk

Transaksi, dan penerimaan kami terhadap tawaran anda, mesti diberikan semasa sebut harga masih sah;

5.5.5 petikan tidak boleh nyata salah;

5.5.6 Apabila anda menawarkan untuk membuka Transaksi, bilangan saham, kontrak atau unit lain yang mana Urus Niaga akan dibuka mestilah tidak lebih kecil daripada Saiz Minimum atau lebih besar daripada Saiz Pasaran Biasa;

5.5.7 apabila anda menawarkan untuk menutup bahagian tetapi tidak semua Transaksi terbuka kedua-dua bahagian Transaksi yang anda tawarkan untuk ditutup dan bahagian yang akan tetap terbuka jika kami menerima tawaran anda tidak boleh lebih kecil daripada Saiz Minimum;

5.5.8 Peristiwa Force Majeure tidak sepatutnya berlaku;

5.5.9 apabila anda menawarkan untuk membuka Transaksi Peristiwa Lalai tidak sepatutnya berlaku berkenaan dengan anda, dan anda juga tidak boleh bertindak sedemikian rupa untuk mencetuskan Peristiwa Lalai;

5.5.10 telefon atau Perbualan elektronik di mana anda menawarkan untuk membuka atau menutup Transaksi tidak boleh ditamatkan sebelum kami menerima dan menerima tawaran anda; Atau

5.5.11 apabila anda menawarkan untuk membuka atau menutup sebarang Transaksi, pembukaan Transaksi tidak boleh menyebabkan anda melebihi apa-apa kredit atau had lain yang diletakkan pada urusan anda.

5.6 Kami berhak untuk menolak sebarang tawaran untuk membuka atau menutup Transaksi yang lebih besar daripada Saiz Pasaran Biasa. Sebut harga kami untuk Transaksi yang sama atau lebih besar daripada Saiz Pasaran Biasa tidak dijamin berada dalam mana-mana peratusan khusus mana-mana Pasaran Pendasar atau sebut harga pasaran yang berkaitan dan penerimaan kami terhadap tawaran anda mungkin tertakluk kepada syarat dan keperluan khas yang akan kami nasihatkan kepada anda pada masa kami menerima tawaran anda. Kami akan memaklumkan anda tentang Saiz Pasaran Biasa untuk Instrumen tertentu atas permintaan.

5.7 Jika, sebelum tawaran anda untuk membuka atau menutup Transaksi diterima oleh kami, sebut harga kami bergerak ke kelebihan anda (contohnya, jika harga turun semasa anda membeli atau harga naik semasa anda menjual) anda bersetuju bahawa kami mungkin (tetapi tidak perlu) lulus peningkatan harga tersebut kepada anda.

5.8 Di mana Instrumen berdagang di pelbagai Pasaran Asas, salah satunya adalah Pasaran Asas utama, anda bersetuju bahawa kami boleh tetapi tidak dikehendaki mendasarkan harga bida dan tawaran kami pada harga bida/tawaran agregat di Pasaran Pendasar.

6. AMARAN RISIKO

6.1 Perdagangan dalam pilihan dan kontrak untuk perbezaan dalam pertukaran asing, logam berharga dan komoditi adalah berisiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua orang. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti objektif pelaburan anda, tahap pengalaman dan selera risiko sebelum membuat sebarang keputusan untuk berdagang dengan kami. Yang penting, jangan melabur wang yang anda tidak mampu kehilangan.

6.2 Terdapat pendedahan yang besar kepada risiko dalam mana-mana transaksi luar pertukaran, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, leverage, kepercayaan kredit, perlindungan pengawalseliaan terhad dan turun naik pasaran yang boleh menjejaskan harga, atau kecairan pasaran yang anda berdagang. Butiran lanjut mengenai amaran risiko dinyatakan dalam Amaran Risiko.

7. PROSEDUR BERURUSAN

7.1 Jika Transaksi telah dilaksanakan secara keseluruhan atau sebahagiannya, anda tidak akan dapat membatalkan Transaksi setakat Transaksi telah dilaksanakan.

7.2 Kami berhak untuk mengehadkan bilangan kedudukan terbuka yang boleh anda masukkan atau kekalkan dalam Akaun anda. Kami juga berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menolak untuk menerima sebarang Transaksi yang membuka kedudukan baru atau meningkatkan kedudukan terbuka.

Perdagangan Elektronik

7.3 Kami tidak mempunyai kewajipan untuk menerima, atau untuk melaksanakan atau membatalkan, semua atau mana-mana bahagian Transaksi yang anda ingin laksanakan atau batalkan melalui Perkhidmatan Perdagangan Elektronik. Tanpa had perkara di atas, kami tidak bertanggungjawab terhadap penghantaran yang tidak tepat atau tidak diterima oleh kami, dan kami boleh melaksanakan sebarang Transaksi mengikut terma yang sebenarnya diterima oleh kami.

Ejen

7.4 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk membuka atau menutup mana-mana Transaksi atau menerima dan bertindak mengikut mana-mana komunikasi jika kami secara munasabah percaya bahawa ejen tersebut mungkin bertindak melebihi kuasanya. Sekiranya kami telah membuka Transaksi sebelum mencapai kepercayaan sedemikian, kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, sama ada menutup Transaksi sedemikian pada harga semasa kami atau menganggap Transaksi sebagai tidak sah dari awal lagi. Tiada apa-apa dalam klausa ini 7.4 akan ditafsirkan sebagai meletakkan kami di bawah kewajipan untuk bertanya tentang kuasa ejen yang kononnya mewakili anda.

Pelanggaran undang-undang

7.5 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk membuka atau menutup mana-mana Transaksi jika kami secara munasabah percaya bahawa untuk berbuat demikian mungkin tidak boleh dilaksanakan atau akan melanggar mana-mana Peraturan, undang-undang, peraturan, peraturan atau Terma yang Berkenaan. Sekiranya kami telah membuka Transaksi sebelum mencapai kepercayaan sedemikian, kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, sama ada menutup Transaksi sedemikian pada harga bida semasa (dalam hal jual Urus Niaga) atau harga tawaran (dalam hal pembelian Transaksi) atau menganggap Transaksi sebagai tidak sah dari awal lagi.

Situasi yang tidak diliputi oleh perjanjian ini

7.6 Sekiranya keadaan timbul yang tidak dilindungi di bawah Terma ini atau Spesifikasi Kontrak, kami akan menyelesaikan perkara itu berdasarkan niat baik dan keadilan dan, jika sesuai, dengan mengambil tindakan sedemikian selaras dengan amalan pasaran dan / atau membayar perhatian terhadap rawatan yang kami terima dari mana-mana broker lindung nilai yang kami telah melindung nilai pendedahan kami kepada anda yang timbul daripada Transaksi yang dipersoalkan.

Caj pinjaman dan transaksi menjadi tidak boleh dipinjam

7.7 Di mana anda telah membuka Jual berkenaan dengan Instrumen tertentu, kami berhak untuk menyerahkan kepada anda sebarang caj pinjaman saham yang ditanggung oleh kami. Jika anda tidak membayar apa-apa caj pinjaman stok yang perlu dibayar selepas anda membuka Transaksi sedemikian, atau kami tidak dapat terus meminjam Instrumen tersebut di Pasaran Pendasar (dan kami memberi anda notis untuk melaksanakannya), kami berhak untuk menutup Transaksi anda berkenaan dengan Instrumen tersebut berkuat kuasa serta-merta. Ini boleh menyebabkan anda mengalami kerugian dalam Transaksi. Selanjutnya, anda bersetuju untuk membayar balik kepada kami untuk apa-apa denda, penalti, liabiliti atau caj lain yang serupa (seperti yuran beli balik) yang dikenakan kepada kami atas apa-apa sebab oleh mana-mana pertukaran, Pasaran Asas atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia lain yang berkaitan dengan pembukaan atau penutupan Transaksi anda atau sebarang transaksi yang berkaitan oleh kami untuk melindung nilai Transaksi anda.

7.8 Sekiranya anda membuka Transaksi berhubung dengan Instrumen Pendasar yang merupakan saham, dan bahagian pendasar itu menjadi tidak boleh dipinjam (sama ada dari awal atau broker/ejen kami telah menarik balik daripada kami saham yang telah kami pinjam) supaya kami tidak dapat melindung nilai terhadap kerugian yang mungkin kami tanggung berhubung dengan Transaksi yang kami mungkin, mengikut budi bicara mutlak kami, ambil satu atau lebih langkah-langkah berikut:

7.8.1 meningkatkan keperluan Margin anda;

7.8.2 menutup Urus Niaga yang berkaitan pada tahap penutupan yang kami percayai wajar;

7.8.3 mengubah Masa Urusan Terakhir untuk Transaksi yang berkaitan.

8. MEMBUKA TRANSAKSI

8.1 Anda akan membuka Transaksi dengan ‘membeli’ atau ‘menjual’. Dalam Terma ini Transaksi yang dibuka oleh:

8.1.1 ‘membeli’ dirujuk sebagai ‘Beli’ dan juga boleh, dalam urusan kami dengan anda, dirujuk sebagai ‘long’ atau ‘kedudukan panjang’; Dan

8.1.2 ‘menjual’ disebut sebagai ‘Jual’ dan juga boleh, dalam urusan kami dengan anda, dirujuk sebagai ‘pendek’ atau ‘kedudukan pendek’.

8.2 Transaksi mesti sentiasa dibuat untuk bilangan saham, kontrak atau unit lain yang membentuk instrumen pendasar.

8.3 Setiap Transaksi yang dibuka oleh anda akan mengikat anda walaupun dengan membuka Transaksi, anda mungkin telah melebihi sebarang kredit atau had lain yang dikenakan kepada anda atau berkenaan dengan urusan anda dengan kami.

8.4 Apabila anda membuka dan apabila anda menutup Transaksi, anda mungkin dikehendaki membayar kami Komisen yang dikira sebagai peratusan nilai Transaksi pembukaan atau penutupan (seperti yang berkenaan) atau sebagai jumlah setiap Instrumen atau Instrumen yang setara di Pasaran Pendasar atau atas apa-apa asas lain yang dipersetujui antara diri kita secara bertulis. Terma komisen kami akan dimaklumkan secara bertulis kepada anda, bagaimanapun, sekiranya kami tidak memberitahu anda tentang terma komisen, kami akan mengenakan kadar komisen standard seperti yang diterbitkan di Laman Web kami atau, jika tiada kadar diterbitkan, 0.01% daripada nilai Transaksi pembukaan atau penutupan (seperti yang berkenaan).

8.5 Melainkan kami bersetuju sebaliknya, semua jumlah yang perlu dibayar oleh anda menurut Perjanjian ini semasa membuka Transaksi perlu dibayar dan mesti dibayar apabila Tahap Pembukaan Transaksi anda ditentukan oleh kami.

8.6 Semua yuran yang perlu dibayar menurut klausa 8 ini dan Perjanjian ini akan tertakluk kepada peruntukan di klausa 25 Perjanjian ini.

9. PELBAGAI TRANSAKSI

MT4

9.1 Dalam kes perdagangan di platform MT4:

9.1.1 di mana anda telah memasuki Transaksi beli dan anda kemudiannya membuka Transaksi jual berkenaan dengan instrumen yang sama pada masa Transaksi beli kekal terbuka, maka kedua-dua transaksi akan wujud serentak pada sistem perdagangan termasuk keperluan margin yang berkaitan;

9.1.2 di mana anda telah membuka Transaksi jual dan anda kemudiannya membuka Transaksi beli berkenaan dengan instrumen yang sama pada masa Transaksi jual masih terbuka, maka kedua-dua urus niaga akan wujud serentak pada sistem perdagangan termasuk keperluan margin yang berkaitan.

MT5

9.2 Dalam kes perdagangan di platform MT5, di mana anda telah memasuki Transaksi beli dan anda kemudiannya membuka Transaksi jual berkenaan dengan instrumen yang sama pada masa Transaksi beli kekal terbuka, maka:

9.2.1 jika saiz pesanan Jual kurang daripada saiz Transaksi beli, kami akan melayan tawaran untuk menjual sebagai tawaran untuk sebahagiannya menutup Transaksi beli setakat saiz Transaksi jual;

9.2.2 jika saiz Transaksi jual adalah sama dengan saiz Transaksi beli, kami akan melayan tawaran untuk menjual sebagai tawaran untuk menutup Transaksi beli sepenuhnya;

9.2.3 jika saiz Transaksi jual melebihi saiz Transaksi beli, kami akan melayan tawaran untuk menjual sebagai tawaran untuk menutup Transaksi beli sepenuhnya dan membuka kedudukan Transaksi jual sama dengan jumlah lebihan tersebut.

9.3 Dalam kes perdagangan di platform MT5, di mana anda telah membuka Transaksi jual dan anda kemudiannya membuka Transaksi beli berkenaan dengan instrumen yang sama pada masa Transaksi jual kekal terbuka, maka melainkan anda mengarahkan kami sebaliknya:

9.3.1 jika saiz pesanan Transaksi beli kurang daripada saiz Transaksi jual, kami akan melayan tawaran untuk membeli sebagai tawaran untuk sebahagiannya menutup Transaksi jual setakat saiz Transaksi beli;

9.3.2 jika saiz pesanan Transaksi beli adalah sama dengan saiz Transaksi jual, kami akan melayan tawaran untuk membeli sebagai tawaran untuk menutup Transaksi jual sepenuhnya;

9.3.3 jika saiz pesanan Beli Transaksi melebihi saiz Transaksi jual, kami akan melayan tawaran untuk membeli Transaksi sebagai tawaran untuk menutup Transaksi jual sepenuhnya dan membuka Transaksi beli yang sama dengan jumlah lebihan tersebut.

10. MENUTUP TRANSAKSI

10.1 Berhubung dengan perdagangan di platform MT4 dan platform MT5, untuk menutup sebarang Transaksi secara keseluruhan atau sebahagiannya, anda mesti membuat Transaksi kedua berhubung dengan Aset Rujukan yang sama dengan Transaksi pertama tetapi anda mesti menjual jika Transaksi pertama adalah pembelian dan anda mesti membeli jika Transaksi pertama adalah jual.

10.2 Di samping itu, apabila berdagang di platform MT5, kami akan bersih Transaksi pertama dan kedua anda, dan kedudukan agregat akan dipaparkan pada platform dagangan anda.

10.3 Spread, termasuk Spread pasaran, boleh dan boleh diperluaskan dengan ketara dalam beberapa keadaan; mereka mungkin tidak saiz yang sama dan tidak ada had berapa besar mereka mungkin. Anda mengakui bahawa apabila anda menutup Transaksi, Spread mungkin lebih besar atau lebih kecil daripada Spread apabila Transaksi dibuka. Bagi Urus Niaga yang dilaksanakan apabila Pasaran atau Pasaran Pendasar mana-mana Aset Rujukan ditutup atau yang mana tiada Pasaran atau Pasaran Pendasar bagi Aset Rujukan, tawaran dan angka harga tawaran yang kami sebutkan akan mencerminkan apa yang kami percaya harga pasaran dalam pelaburan akan pada masa itu. Angka-angka sedemikian akan ditetapkan oleh kami mengikut budi bicara munasabah kami. Sebut harga kami tidak dijamin berada dalam mana-mana peratusan khusus daripada sebut harga Pasaran atau Pasaran Pendasar Aset Rujukan, dan Spread yang dipetik oleh kami akan mencerminkan pandangan kami terhadap keadaan pasaran semasa. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan tawaran kami dan menawarkan harga untuk sebarang tujuan selain daripada untuk tujuan perdagangan anda sendiri, dan anda bersetuju untuk tidak mengedarkan tawaran kami dan menawarkan harga kepada mana-mana orang lain sama ada pengagihan semula tersebut adalah untuk tujuan komersial atau lain-lain.

10.4 Jika anda mendekati kami untuk menutup perdagangan yang telah dimeterai di antara kami, kami tidak berkewajipan untuk melakukan ini. Di mana kami bersetuju untuk melakukan ini, kami akan mengira nilai tutup dagangan berdasarkan keadaan pasaran semasa dan mungkin termasuk kos yang berkaitan yang timbul daripada penutupan dalam angka ini. Nilai yang hampir sama mungkin disebabkan oleh anda kepada kami atau daripada kami kepada anda bergantung kepada perdagangan dan mungkin besar.

10.5 Sebagai tambahan kepada hak kami di klausa 13 Terma dan hak kami menurut klausa 4.4 , kami boleh menutup sebarang Transaksi mengikut budi bicara mutlak kami pada bila-bila masa tanpa notis sekiranya:

10.5.1 Jika ia adalah Transaksi ‘jual’, dan disebabkan oleh ketaksamaan dalam Aset Rujukan yang berkaitan, kami tidak dapat meminjam sejumlah Aset Rujukan tersebut yang mencukupi untuk menyelesaikan sebarang kedudukan lindung nilai yang mendasari Transaksi; Atau

10.5.2 jika kami dikehendaki, pada bila-bila masa, oleh pemberi pinjaman untuk mengembalikan mana-mana Aset Rujukan yang dipinjam oleh kami yang berkaitan dengan Transaksi dan kami kemudiannya tidak dapat mengekalkan kedudukan lindung nilai berkenaan dengan Transaksi tersebut; Atau

10.5.3 jika pada bila-bila masa kami tidak dapat menubuhkan atau mengekalkan kedudukan lindung nilai atau sebarang gangguan lindung nilai lain berlaku berkenaan dengan Transaksi atau penerusan sebarang lindung nilai atau gangguan lindung nilai itu mungkin, dalam pertimbangan munasabah kami, menjadi lebih membebankan kami.

10.6 Berhubung dengan mana-mana Transaksi yang ditutup oleh kami menurut atau seperti yang dipertimbangkan oleh terma Terma ini:

10.6.1 kecuali sebagaimana yang dinyatakan sebaliknya dalam Terma ini, Tarikh Tutup akan menjadi tarikh yang ditetapkan oleh kami kepada anda dan pada harga penutup seperti yang ditentukan oleh kami;

10.6.2 Tiada bayaran atau penghantaran selanjutnya perlu dibuat pada atau selepas Tarikh Tutup, kecuali bayaran penyelesaian seperti yang diperuntukkan di bawah; Dan

10.6.3 apa-apa dan semua amaun yang perlu dibayar oleh mana-mana pihak dalam penyelesaian Transaksi tersebut adalah serta-merta perlu dibayar dan perlu dibayar.

10.7 Apa-apa dan semua obligasi yang timbul atau sedia ada di antara kami akibat penutupan satu atau lebih Urus niaga akan dipenuhi oleh penyelesaian bersih (sama ada melalui pembayaran, penyelesaian atau sebaliknya) semua jumlah yang perlu dibayar dan perlu dibayar di antara kami, dan jumlah bersih yang ditentukan untuk dibayar oleh mana-mana pihak akan segera perlu dibayar dan perlu dibayar.

10.8 Sekiranya berlaku sebarang pertikaian mengenai sebarang transaksi, kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami membatalkan, menamatkan, membalikkan atau menutup keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana kedudukan yang terhasil daripada dan/atau berkaitan dengan transaksi tersebut.

Urus Niaga Tidak Bersasar

10.9 Tertakluk kepada Terma ini dan apa-apa keperluan yang kami boleh tentukan berhubung dengan mana-mana Transaksi Terpaut, anda boleh menutup Transaksi Tidak Bersauh terbuka atau mana-mana bahagian Transaksi Tidak Bersauh terbuka sedemikian pada bila-bila masa.

10.10 Tertakluk kepada Terma ini, apabila anda menutup Transaksi Tidak Bersauh, Tahap Penutup akan, jika anda menutup Transaksi Beli Tidak Bersasar, angka yang lebih rendah kemudian dipetik oleh kami dan, jika anda menutup Transaksi Jual Tidak Bersasar, angka yang lebih tinggi kemudian dipetik oleh kami.

Transaksi Tamat Tempoh

10.11 Melainkan dimaklumkan sebaliknya, jika anda tidak menutup Transaksi Tamat Tempoh pada atau sebelum Masa Urusan Terakhir maka kami akan menutup Transaksi Tamat Tempoh anda sebaik sahaja kami telah menentukan harga Transaksi Tamat Tempoh.

Harga Transaksi Tamat Tempoh akan

(a) harga dagangan terakhir pada atau sebelum penutupan atau sebut harga atau nilai penutupan rasmi yang berkenaan dalam Aset Rujukan yang berkaitan seperti yang dilaporkan oleh bursa, kesilapan dan ketinggalan yang berkaitan dikecualikan; ditambah atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, tolak

(b) sebarang Spread yang kami gunakan apabila Transaksi Tamat Tempoh tersebut ditutup. Butiran Spread yang kami gunakan apabila Transaksi Tamat Tempoh tertentu ditutup tersedia atas permintaan.

10.12 Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk membuat diri anda sedar tentang Masa Urus Niaga Terakhir dan mana-mana Spread yang mungkin kami gunakan apabila anda menutup Transaksi Tamat Tempoh.

10.13 Kami tidak secara automatik beralih ke tempoh kontrak seterusnya yang pada akhir tempoh kontrak yang ditetapkan akan tamat secara automatik. Anda mengakui bahawa adalah tanggungjawab anda untuk membuat diri anda sedar tentang tempoh kontrak seterusnya yang berkenaan untuk Transaksi dan bahawa yang mempengaruhi peralihan Transaksi boleh menyebabkan anda menanggung kerugian pada akaun anda. Sebarang perjanjian untuk menggulung adalah sepenuhnya mengikut budi bicara kami dan kami berhak untuk menolak untuk melancarkan Transaksi atau Transaksi, walaupun ada arahan yang telah anda berikan kepada kami. Di mana kami menjejaskan peralihan, Urus Niaga asal akan ditutup pada atau sebelum Masa Urusan Terakhir dan akan tiba untuk penyelesaian dan Transaksi baru akan diwujudkan; perdagangan penutupan dan pembukaan sedemikian akan mengikut terma biasa kami.

11. PENGAGREGATAN PESANAN

Kami berhak untuk mengagregat arahan yang kami terima daripada pelanggan kami untuk menutup Transaksi. Pengagregatan bermakna bahawa kami boleh menggabungkan arahan anda dengan pelanggan kami yang lain untuk pelaksanaan sebagai satu pesanan. Kami mungkin menggabungkan arahan anda untuk menutup dengan pelanggan lain jika kami percaya bahawa ini adalah untuk kepentingan terbaik keseluruhan pelanggan kami secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, kadang-kadang, pengagregatan boleh menyebabkan anda mendapat harga yang kurang baik sebaik sahaja arahan anda untuk menutup telah dilaksanakan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti kepada anda akibat daripada apa-apa harga yang kurang baik yang diperolehi.

12. LINDUNG NILAI GANGGUAN

12.1 Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, jika kami menentukan bahawa gangguan lindung nilai telah berlaku, atau mungkin berlaku, termasuk gangguan lindung nilai yang disebabkan oleh sebarang kelewatan, gangguan, penggantungan, atau pengurangan dalam apa-apa pembayaran atau penyelesaian berhubung dengan sebarang transaksi atau aset yang mungkin kami anggap perlu untuk melindung nilai risiko harga Transaksi kami.

12.2 Tanpa mengira sama ada gangguan lindung nilai tersebut timbul secara langsung atau tidak langsung daripada kegagalan pihak yang melindung nilai untuk melaksanakan kewajipannya atau sebaliknya, anda akan bertanggungjawab kepada kami untuk sebarang peningkatan kos atau perbelanjaan akibat gangguan lindung nilai tersebut (termasuk sebarang kos melepaskan, menubuhkan atau mewujudkan semula lindung nilai). Kami boleh, setelah pemberitahuan kos tersebut kepada anda, menolaknya daripada akaun anda atau menuntut pembayaran. Jika anda gagal mematuhi sepenuhnya dan pada masa yang diperlukan dengan kewajipan untuk membuat pembayaran, ini akan menjadi peristiwa lalai.

13. PENGGANTUNGAN PASARAN DAN PENYAHSENARAIAN

13.1 Jika pada bila-bila masa dagangan di Pasaran digantung dalam mana-mana Aset Rujukan yang disenaraikan di Pasaran, kami akan mengira nilai Urus Niaga dengan merujuk kepada harga dagangan terakhir sebelum masa penggantungan, atau harga penutup yang ditentukan secara munasabah oleh kami jika tiada perdagangan dalam Aset Rujukan itu dijalankan semasa Hari Perniagaan di mana penggantungan berlaku.

13.2 Sekiranya penggantungan tersebut berterusan selama lima Hari Perniagaan, kami dan anda boleh dengan niat baik bersetuju dengan Tarikh Tutup dan nilai Transaksi. Sekiranya tiada perjanjian sedemikian, Urus Niaga akan tetap terbuka mengikut peruntukan klausa ini sehingga penggantungan ditarik balik atau Transaksi ditutup. Semasa tempoh Transaksi di mana Aset Rujukan digantung, kami berhak untuk menamatkan Transaksi mengikut budi bicara kami dan untuk meminda atau mengubah keperluan Margin dan kadar Margin.

13.3 Jika Pasaran di mana Aset Rujukan pada dasarnya didagangkan mengumumkan bahawa menurut peraturan Pasaran tersebut, Aset Rujukan yang berkaitan telah berhenti (atau akan berhenti) untuk disenaraikan, didagangkan atau disebut harga secara terbuka di Pasaran atas apa-apa sebab dan tidak disenaraikan semula dengan serta-merta, didagangkan semula atau disebut semula di Pasaran atau sistem sebut harga yang terletak di negara yang sama dengan Pasaran (atau di mana Pasaran berada dalam Kesatuan Eropah, di mana-mana Negara Anggota Kesatuan Eropah), atau sudah dikeluarkan, dipetik atau didagangkan pada hari di mana peristiwa tersebut berlaku, atau (jika terdahulu) diumumkan hendaklah menjadi Tarikh Tutup. Harga penutup akan menjadi harga seperti yang dimaklumkan oleh kami kepada anda.

14. BAYARAN

14.1 Pada setiap Tarikh Pembayaran anda akan, tertakluk kepada syarat-syarat preseden yang:

14.1.1 Tiada Kejadian Keingkaran (seperti yang ditakrifkan di bawah) berkenaan dengan pihak lain telah berlaku dan berterusan; Dan

14.1.2 Tiada Tarikh Penamatan Awal (seperti yang ditakrifkan di bawah) telah berlaku atau telah ditetapkan dengan berkesan, membuat pembayaran yang ditentukan oleh kami berkenaan dengan satu atau lebih Transaksi dalam mata wang dan ke akaun yang ditentukan oleh kami sebelum pembayaran tersebut perlu dibayar.

14.2 Pada setiap Tarikh Pembayaran kewajipan setiap pihak untuk membuat pembayaran apa-apa amaun akan secara automatik berpuas hati dan dilepaskan dan digantikan dengan kewajipan kepada pihak yang kepadanya jumlah yang lebih besar akan dibayar untuk membayar kepada pihak lain lebihan jumlah yang lebih besar berbanding jumlah yang lebih kecil. Jika amaun yang perlu dibayar oleh setiap pihak pada mana-mana Tarikh Pembayaran adalah sama, maka tiada bayaran boleh dibuat oleh mana-mana pihak pada Tarikh Pembayaran tersebut.

14.3 Semua pembayaran yang dibuat menurut Transaksi akan dibuat tanpa sebarang potongan atau penangguhan untuk atau disebabkan oleh apa-apa Cukai melainkan potongan atau penangguhan tersebut dikehendaki oleh mana-mana undang-undang yang terpakai, seperti yang diubah suai oleh amalan mana-mana pihak berkuasa hasil kerajaan, yang kemudiannya berkuat kuasa. Jika pihak dikehendaki memotong atau menahannya hendaklah:

14.3.1 segera memberitahu pihak lain;

14.3.2 membayar kepada pihak berkuasa yang berkaitan jumlah penuh yang akan ditolak atau ditahan dengan segera apabila lebih awal menentukan bahawa potongan atau penangguhan tersebut diperlukan atau menerima notis bahawa jumlah tersebut telah dinilai terhadapnya;

14.3.3 dengan segera mengemukakan kepada pihak lain resit rasmi (atau salinan yang diperakui), atau dokumentasi lain yang boleh diterima secara munasabah oleh pihak lain, membuktikan pembayaran tersebut kepada pihak berkuasa tersebut; Dan

14.3.4 sebagai tambahan kepada apa-apa bayaran yang pihak lain sebaliknya berhak di bawah Transaksi, membayar kepada pihak lain jumlah tambahan yang diperlukan untuk memastikan bahawa jumlah bersih yang sebenarnya diterima oleh pihak lain akan sama dengan jumlah penuh yang pihak lain akan terima sekiranya tiada potongan atau penangguhan sedemikian diperlukan.

15. PENYELESAIAN

Melainkan kami telah bersetuju sebaliknya secara bertulis, penyelesaian transaksi hendaklah atas dasar penghantaran berbanding pembayaran. Semua pembayaran dan dokumen lain yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi anda mesti dihantar oleh anda tepat pada masanya untuk membolehkan kami menyelesaikan penyelesaian dengan segera. Di mana dokumen yang berkaitan dan dana yang dibersihkan tidak dipegang oleh kami, kami tidak diwajibkan untuk menyelesaikan sebarang transaksi. Jika mana-mana pihak ingkar membayar apa-apa amaun apabila ia disebabkan oleh yang lain, maka faedah (melainkan dipersetujui sebaliknya) akan dibayar oleh pihak yang ingkar pada kadar overdraf bank koresponden yang berkaitan di mana keingkaran berlaku. Kami mungkin membeli pelaburan untuk menampung liabiliti anda untuk menyampaikan pelaburan kepada kami dan boleh mendebit mana-mana akaun anda untuk menampung sebarang kerugian yang kami alami. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian mengenai sebarang transaksi, kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami membatalkan, menamatkan, membalikkan atau menutup keseluruhan atau sebahagian daripada kedudukan yang terhasil daripada transaksi tersebut.

16. SET-OFF

16.1 Kami boleh pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda, menolak apa-apa liabiliti yang kami ada kepada anda terhadap apa-apa liabiliti (termasuk tanpa had apa-apa kerugian) anda berhutang kepada kami atau mana-mana Syarikat Kumpulan, sama ada apa-apa liabiliti sedemikian hadir atau masa depan, dibubarkan atau tidak disahkan, di bawah terma-terma ini atau tidak dan tanpa mengira mata wang atau denominasinya.

16.2 Jika liabiliti yang akan dimatikan dinyatakan dalam mata wang yang berbeza, kami boleh menukar sama ada liabiliti pada kadar pertukaran yang kami tentukan munasabah untuk tujuan dimatikan. Sebarang pelaksanaan hak kami di bawah fasal ini adalah tanpa menjejaskan apa-apa hak atau remedi lain yang tersedia untuk kami atau mana-mana Syarikat Kumpulan di bawah Terma ini atau sebaliknya.

17. PENGESAHAN

17.1 Selepas kami melaksanakan transaksi, kami akan mengesahkan butiran transaksi tersebut kepada anda (pengesahan mungkin dalam format elektronik atau disediakan di Kemudahan Dalam Talian, dalam hal ini format elektronik sedemikian akan mempunyai kesan yang sama seolah-olah disampaikan kepada anda dalam salinan cetak bertulis) secepat mungkin selepas pelaksanaan. Kandungan pengesahan kami akan, jika tiada kesilapan yang jelas, dianggap muktamad dan mengikat anda melainkan anda membantah secara bertulis kepada kami secepat mungkin, dan selewat-lewatnya dalam satu Hari Perniagaan penghantaran. Sebarang kesilapan atau ketidaktepatan yang berkaitan dengan pengesahan tidak akan menjejaskan kesahihan Transaksi asas.

17.2 Sebarang pertikaian mengenai ketepatan pengesahan hendaklah ditangani mengikut prosedur pertikaian yang terkandung dalam klausa 35.

18. KESILAPAN NYATA

18.1 Kami berhak untuk, tanpa persetujuan anda, sama ada tidak sah dari awal atau meminda terma mana-mana Transaksi yang mengandungi atau berdasarkan sebarang Ralat Nyata. Jika, mengikut budi bicara kami, kami memilih untuk meminda terma-terma mana-mana Ralat Nyata tersebut tahap yang dipinda akan menjadi tahap yang kami percaya secara munasabah akan berlaku pada masa Urus Niaga dibuat. Dalam memutuskan sama ada kesilapan adalah Ralat Nyata, kami akan bertindak secara munasabah dan kami boleh mengambil kira apa-apa maklumat yang berkaitan termasuk, tanpa had, keadaan Pasaran Asas pada masa kesilapan atau apa-apa kesilapan dalam, atau kekurangan kejelasan, apa-apa sumber maklumat atau pernyataan di mana kami mendasarkan harga sebut harga kami yang disebut harga. Sebarang komitmen kewangan yang telah anda buat atau menahan diri daripada memasuki kebergantungan kepada Transaksi dengan kami tidak akan diambil kira dalam memutuskan sama ada terdapat Ralat Nyata atau tidak.

18.2 Sekiranya tiada penipuan, keingkaran atau kecuaian kami, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian, kos, tuntutan, permintaan atau perbelanjaan berikutan Ralat Nyata (termasuk di mana Ralat Nyata dibuat oleh mana-mana sumber maklumat, pengulas atau pegawai yang kami secara munasabah bergantung).

18.3 Jika Ralat Nyata telah berlaku dan kami memilih untuk melaksanakan mana-mana hak kami di bawah klausa 18.1, dan jika anda telah menerima apa-apa wang daripada kami berkaitan dengan Ralat Nyata, anda bersetuju bahawa wang tersebut perlu dibayar dan perlu dibayar kepada kami dan anda bersetuju untuk mengembalikan jumlah yang sama kepada kami tanpa berlengah-lengah.

19. BAYARAN MARGIN

19.1 Kami boleh membuat transaksi dalam opsyen, atau kontrak untuk perbezaan yang akan, atau mungkin, menyebabkan anda perlu menyediakan pembayaran margin, menjadi deposit tunai untuk menampung sebarang kerugian tidak direalisasi yang telah berlaku atau mungkin berlaku berhubung dengan pelaburan anda.

Tertakluk kepada terma dan syarat standard kami dan penerimaan permohonan anda untuk membuka akaun dengan kami, akan menyediakan anda dengan perkhidmatan urusan pelaksanaan sahaja berhubung dengan kontrak dalam Pertukaran Asing (FX) dan Kontrak untuk Perbezaan (CFD) di mana pelaburan atau produk asas termasuk kontrak pertukaran asing, logam, indeks ekuiti dan komoditi. Pesanan untuk pelaksanaan urus niaga adalah berdasarkan STP “Lurus Melalui Pemprosesan” di mana semua margin yang disediakan adalah yang secara langsung dari pembekal kecairan.

19.2 Pembayaran mungkin diperlukan semasa membuat transaksi dan setiap hari sepanjang hayat transaksi jika nilai transaksi bergerak terhadap anda. Pergerakan dalam harga pasaran pelaburan anda akan menjejaskan jumlah pembayaran margin yang anda perlu buat.

19.3 Untuk memasuki Transaksi leveraj, anda mungkin perlu mendepositkan wang dengan kami sebagai Margin. Margin biasanya merupakan sebahagian kecil daripada nilai kontrak keseluruhan. Sebagai contoh, dagangan kontrak pada leverage 100:1 akan memerlukan Margin hanya 1% daripada nilai kontrak. Ini bermakna bahawa pergerakan harga yang kecil dalam asas akan menyebabkan pergerakan besar dalam nilai perdagangan anda – ini boleh bekerja memihak kepada anda atau mengakibatkan kerugian yang besar.

19.4 Sebarang keperluan untuk Margin mesti dipenuhi dalam mata wang tersebut dan dalam masa yang ditetapkan oleh kami (mengikut budi bicara mutlak kami) atau, jika tidak ada yang dinyatakan, dengan serta-merta. Satu permintaan Margin tidak menghalang yang lain. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau akaun dagangan anda dan anda tidak boleh bergantung pada hak kami untuk menghubungi anda untuk margin sebagai cara untuk memantau akaun anda. Panggilan margin dibuat sebagai perkara kesopanan dan kami tidak diwajibkan untuk membuat panggilan margin kepada pelanggan.

19.5 Anda mungkin kehilangan deposit awal anda dan dikehendaki mendepositkan Margin tambahan untuk mengekalkan kedudukan anda. Jika anda gagal memenuhi sebarang keperluan Margin, kedudukan anda akan dibubarkan dan anda akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang terhasil.

19.6 Margin boleh disediakan dalam bentuk tunai atau aset lain yang boleh diterima oleh kami mengikut budi bicara kami.

19.7 Jika anda gagal memberikan Margin apabila diperlukan untuk berbuat demikian, kami (atau mana-mana pertukaran, rumah penjelasan atau rakan niaga yang berkenaan) boleh menutup kedudukan anda dan melaksanakan hak yang diterangkan dalam klausa 10 di atas. Kegagalan untuk menyediakan Margin boleh menyebabkan kami menutup mana-mana atau semua kedudukan dagangan anda. Kami akan mempunyai hak untuk melakukan ini pada bila-bila masa apabila anda gagal memberikan Margin. Kami juga berhak untuk menutup kedudukan anda dalam apa jua keadaan lain yang disediakan dalam Terma ini.

20. KELAKUAN PASARAN

20.1 Walau apa pun peruntukan lain Dalam Perjanjian ini, dalam menyediakan perkhidmatan, kami berhak untuk mengambil apa-apa tindakan yang kami anggap perlu mengikut budi bicara kami yang munasabah untuk memastikan pematuhan terhadap Peraturan Pasaran, dan Keperluan Pengubahan Wang Haram dan semua undang-undang, peraturan, peraturan dan keputusan kawal selia lain yang berkenaan termasuk menjual atau menutup mana-mana atau semua Transaksi yang mungkin anda buka.

20.2 Kami boleh melaporkan kepada pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan sebarang Transaksi yang dibuat oleh anda atau bagi pihak anda mengikut Peraturan Pasaran.

20.3 Kami boleh melindung nilai liabiliti kami kepada anda dengan membuka kedudukan yang sama dengan institusi lain atau di Pasaran Pendasar. Hasil daripada tindakan kami adalah apabila anda membuka atau menutup Transaksi yang berkaitan dengan saham atau Instrumen lain dengan kami, Urus Niaga anda boleh, melalui lindung nilai kami, memberi pengaruh yang menyimpang di Pasaran Pendasar untuk Instrumen tersebut, sebagai tambahan kepada kesan yang mungkin ada pada harga kami sendiri. Ini mewujudkan kemungkinan penyalahgunaan pasaran dan fungsi Istilah ini adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan tersebut.

21. PERDAGANGAN YANG TIDAK BETUL

21.1 Kami tidak boleh dan tidak menjamin kelajuan di mana platform dagangan dalam talian kami (MT4 / MT5) beroperasi atau bahawa ia tidak akan tertakluk kepada kegagalan sistem atau internet. Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang, kami mengecualikan semua liabiliti untuk: (i) apa-apa kerugian atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang ditanggung oleh anda akibat daripada sebarang kelewatan atau penggantungan sistem/lalai yang dialami oleh anda, untuk tempoh yang lama, dalam penggunaan platform dagangan dalam talian kami oleh anda; (ii) apa-apa kerugian atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang ditanggung oleh anda disebabkan oleh apa-apa aktiviti perdagangan yang tidak wajar, menyalahi undang-undang atau tidak adil (seperti yang ditentukan secara munasabah oleh GTC) yang dilakukan oleh anda atau oleh mana-mana pihak ketiga; (iii) apa-apa kerugian atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang ditanggung oleh anda disebabkan oleh kegagalan di pihak anda untuk menggunakan platform dagangan dalam talian terkini.

21.2 Di mana kami percaya, dalam penghakiman munasabah kami, bahawa anda (dan/atau pihak lain) mungkin terlibat atau mungkin terlibat dalam aktiviti perdagangan yang tidak wajar, menyalahi undang-undang atau tidak adil, kami boleh menggantung akaun dagangan anda (dan atau yang lain) dengan serta-merta untuk menyiasat.

21.3 Dagangan latensi dicirikan oleh jumlah urus niaga yang tinggi yang dibuka dan ditutup dalam tempoh masa yang luar biasa pendek berbanding dengan pelanggan ‘purata’, dengan nombor yang tidak seimbang diletakkan dengan berfaedah antara harga perdagangan dan harga Pasaran Pendasar dan bukannya ‘pengedaran rawak’ yang diharapkan apabila platform dagangan digunakan ‘adil’. Di mana kami percaya, dalam penghakiman kami yang munasabah, bahawa kependaman dalam platform dagangan sedang dieksploitasi secara tidak adil oleh anda, kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami membatalkan semua perdagangan dan kembali kepada anda hanya dana yang didepositkan bersih daripada sebarang pengeluaran terdahulu – dan kemudian menutup akaun anda.

22. PENASIHAT PAKAR

22.1 Anda boleh memilih untuk berdagang di platform dagangan dalam talian kami (MT4/MT5) menggunakan Penasihat Pakar, sebagai sistem perdagangan algoritma robotik yang berdagang pasaran bagi pihak pelanggan. Berdagang dengan Penasihat Pakar sememangnya berisiko berdasarkan sifat robot sistem perdagangan dan kami tidak menggalakkan atau menyokongnya sebagai amalan.

22.2 Sekiranya anda memilih untuk berdagang menggunakan Penasihat Pakar, setakat yang dibenarkan di bawah Undang-undang Vanuatu, kami mengecualikan semua liabiliti untuk sebarang kerugian atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang ditanggung oleh anda kerana: (i) penggunaan Penasihat Pakar atau (ii) apa-apa kesalahan atau kegagalan di pihak Penasihat Pakar.

23. PENYELENGGARAAN SISTEM

23.1 Dari semasa ke semasa kita perlu menjalankan penyelenggaraan sistem tertentu di platform dagangan dalam talian. Kami akan berusaha untuk melakukan ini daripada waktu dagangan apabila pasaran ditutup tetapi kami berhak untuk menjalankan penyelenggaraan sistem tersebut, mengikut budi bicara mutlak kami, pada bila-bila masa.

23.2 Sekiranya kami perlu menjalankan penyelenggaraan sistem sedemikian apabila pasaran dibuka, kami akan memberitahu anda tentang perkara ini tetapi kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang ditanggung oleh anda disebabkan oleh penyelenggaraan sistem dan / atau sebarang penggantungan platform dagangan dalam talian.

24. PERISTIWA LALAI

24.1 Kejadian mana-mana satu atau lebih daripada yang berikut berkenaan dengan mana-mana pihak (“Pihak Lalai”) hendaklah menjadi Kejadian Keingkaran:

24.1.1 mana-mana pihak tidak membuat apa-apa bayaran apabila perlu dibayar di bawah Transaksi dan Terma ini dan kegagalan tersebut tidak diperbaiki pada atau sebelum Hari Perniagaan ketiga selepas notis kegagalan tersebut diberikan kepada pihak tersebut;

24.1.2 mana-mana pihak hendaklah mungkir kewajipan lain di bawah Transaksi dan Terma ini), yang jika mampu remedi tidak diperbaiki dalam masa 30 hari selepas notis oleh pihak lain;

24.1.3 apa-apa perwakilan atau jaminan yang diberikan oleh anda, kami atau mana-mana Penyedia Sokongan Kredit mana-mana pihak dalam klausa 38 Terma ini atau sebaliknya adalah, apabila diberikan, tidak betul atau mengelirukan dalam apa-apa aspek material;

24.1.4 sama ada pihak atau Penyedia Sokongan Kreditnya:

24.1.4.1 dibubarkan (selain daripada menurut penyatuan, penggabungan atau penggabungan);

24.1.4.2 menjadi tidak larut atau tidak dapat membayar hutangnya atau gagal atau mengakui secara bertulis ketidakupayaannya secara amnya untuk membayar hutangnya apabila ia perlu dibayar;

24.1.4.3 membuat tugasan, susunan atau komposisi umum dengan atau untuk faedah pemiutangnya;

24.1.4.4 institut atau telah memulakan terhadapnya prosiding yang mencari penghakiman insolvensi atau kebankrapan atau apa-apa relief lain di bawah mana-mana undang-undang kebankrapan atau insolvensi atau undang-undang lain yang serupa yang mempengaruhi hak pemiutang, atau petisyen dibentangkan untuk penggulungan atau pembubarannya, dan, dalam hal mana-mana prosiding atau petisyen sedemikian dimulakan atau dikemukakan terhadapnya. Prosiding atau petisyen sedemikian:

  1. a) mengakibatkan penghakiman insolvensi atau kebankrapan atau kemasukan suatu perintah untuk pelepasan atau membuat suatu perintah bagi penggulungan atau pembubarannya; Atau
  2. b) tidak diberhentikan, dilepaskan, tinggal atau dihalang dalam setiap kes dalam tempoh 30 hari dari institusi atau pembentangannya;

24.1.4.5 mempunyai resolusi yang diluluskan untuk penggulungan, pengurusan rasmi atau pembubarannya (selain daripada penggabungan, penggabungan atau penggabungan);

24.1.4.6 mencari atau menjadi tertakluk kepada pelantikan pentadbir, pelikuidasi sementara, konservator, penerima, pemegang amanah, penjaga atau pegawai lain yang serupa untuknya atau untuk semua atau sebahagian besar asetnya;

24.1.4.7 mempunyai pihak yang bercagar mengambil alih semua atau sebahagian besar asetnya atau mempunyai kesusahan, pelaksanaan, lampiran, penjujukan atau proses undang-undang lain yang dikenakan, dikuatkuasakan atau disaman ke atas atau terhadap semua atau sebahagian besar asetnya dan pihak bercagar itu mengekalkan pemilikan, atau mana-mana proses sedemikian tidak diberhentikan, dilepaskan, tinggal atau dihalang, dalam setiap kes dalam tempoh 30 hari selepas itu;

24.1.4.8 menyebabkan atau tertakluk kepada apa-apa kejadian berkenaan dengannya yang, di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa yang berkenaan, mempunyai kesan yang sama terhadap mana-mana peristiwa yang dinyatakan dalam klausa 24.1.4.1 hingga 24.1.4.7 (termasuk); Atau

24.2 Kejadian yang berikut berkenaan dengan anda atau Penyedia Sokongan Kredit anda (“Pihak Yang Ingkar”) akan menjadi Peristiwa Keingkaran:

24.2.1 apa-apa jumlah yang perlu dibayar daripada anda atau Penyedia Sokongan Kredit anda, sama ada jumlah tersebut perlu dibayar kepada kami atau kepada mana-mana orang atau entiti lain, dengan cara meminjam atau di bawah apa-apa kewajipan apa-apa perihalan untuk pembayaran wang di pihak anda atau Penyedia Sokongan Kredit anda:

24.2.1.1 tidak dibayar apabila perlu dibayar dan dituntut atau dalam tempoh tangguh yang berkenaan; Atau

24.2.1.2 menjadi genap masanya dan perlu dibayar sebelum tarikh akhir yang dijadualkan atau mampu diisytiharkan, perlu dibayar dan perlu dibayar sebelum tarikh akhir yang dijadualkan, sama ada disebabkan oleh keingkaran atau kejadian keingkaran (walau apa pun yang diterangkan) di pihak Pihak Lain atau Penyedia Sokongan Kreditnya.

24.2.2 anda atau Penyedia Sokongan Kredit anda akan mungkir kewajipan lain di bawah:

24.2.2.1 apa-apa Transaksi yang ada sekarang atau selepas ini dimeterai di antara kami, iaitu:

  1. a) transaksi swap kadar, swap asas, urus niaga kadar hadapan, opsyen kadar faedah, urus niaga pertukaran asing, transaksi cap, transaksi lantai, transaksi kolar, transaksi swap mata wang, transaksi swap kadar mata wang silang, pilihan mata wang atau sebarang transaksi lain yang serupa (termasuk sebarang pilihan berhubung dengan mana-mana urus niaga ini); Atau
  2. b) yang merupakan jenis transaksi yang serupa dengan mana-mana transaksi yang disebut dalam klausa 24.2.2.1(a) di atas yang pada masa ini, atau pada masa akan datang menjadi, berulang kali dimasukkan ke dalam pasaran kewangan, atau

24.2.2.2 sebarang gabungan urus niaga ini.

25. YURAN DAN CAJ KAMI

25.1 Yuran dan caj kami akan dimaklumkan kepada anda secara bertulis dari semasa ke semasa. Caj dan perbelanjaan yang ditanggung oleh kami menurut Terma ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai dan tugas yang berkenaan) akan dibayar oleh anda dan oleh pengaturan pembayaran sedemikian pada masa yang akan ditentukan oleh kami. Bagi urus niaga dalam mata wang asing, caj boleh dikenakan ke atas anda dalam mata wang tersebut pada kadar semasa. Anda mungkin dikenakan kos atau cukai yang berkaitan dengan transaksi anda yang tidak dibayar melalui kami atau dikenakan oleh kami.

25.2 Sekiranya anda mempunyai Kedudukan Terbuka pada penutupan perniagaan setiap hari, kami akan

Yuran Pembiayaan Harian. Asas pengiraan Yuran Pembiayaan Harian dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak. Kami mungkin mengubah kaedah pengiraan Yuran Pembiayaan Harian dan/atau komisen. Apabila kami berbuat demikian, kami akan memberi anda notis mengikut klausa 38.

25.3 Kami mungkin berkongsi yuran dan caj dengan Syarikat Kumpulan atau pihak ketiga dan, jika perlu, kami akan memberi anda maklumat mengenai yuran dan caj tersebut. Butiran yuran dan caj yang dikongsi juga akan disediakan kepada anda atas permintaan.

25.4 Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh membuat atau menerima yuran, komisen atau faedah bukan kewangan kepada atau daripada pihak ketiga yang berkaitan dengan perkhidmatan kami kepada anda. Atas permintaan, jika anda telah diperkenalkan kepada kami untuk tujuan perdagangan, kami akan memberikan butiran lanjut mengenai sebarang yuran, rebat, komisen, spread yang diperluas, yuran prestasi atau yuran pengurusan yang dibayar kepada pihak ketiga yang membantu memulakan, menyimpulkan atau mengekalkan hubungan perniagaan antara anda dan firma, dengan itu meningkatkan perkhidmatan yang ditawarkan kepada anda.

25.5 Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh mengenakan komisen sebanyak USD5 (untuk FX) dan 10USD (untuk CFD) pada akaun bebas swap. Begitu juga, caj pentadbiran sebanyak USD15 bagi setiap lot standard setiap 7 hari berturut-turut meliputi kedudukan terbuka selama lebih daripada tujuh hari bermula dari hari kedudukan terbuka diadakan.

26. YURAN TIDAK AKTIF

26.1 Jika tiada aktiviti berlaku pada akaun anda selama 180 hari kalendar atau lebih (“tempoh pengecasan yang layak”), akaun anda akan dianggap tidak aktif.

26.2 Aktiviti berkaitan dengan meletakkan atau menutup perdagangan atau mengekalkan kedudukan terbuka pada akaun anda.

26.3 Dalam kes sedemikian, yuran tidak aktif bulanan boleh digunakan pada akaun anda pada beberapa peringkat pada masa akan datang dan mengikut mata wang yang ditetapkan akaun anda. GTC akan memaklumkan pelanggan terlebih dahulu sekiranya yuran sedemikian perlu dibayar.

27. KUASA DAN TUGAS KITA

27.1 Terma ini tidak mengenakan apa-apa kewajipan kepada kami untuk memasuki sebarang transaksi dengan anda atau menerima apa-apa arahan dan kami tidak diwajibkan untuk memberikan sebab-sebab kami menolak untuk berbuat demikian. Kami boleh menerima dan bertindak ke atas, tanpa siasatan lanjut, apa-apa arahan yang dipercayai oleh kami untuk berada dalam niat baik dan atas alasan yang munasabah untuk menjadi tulen. Tiada apa-apa dalam Terma ini akan mewajibkan kami untuk melakukan apa-apa yang kami percaya bertentangan dengan undang-undang dan mana-mana Peraturan yang Berkenaan.

27.2 Anda mengakui dan menerima bahawa dalam urusan perniagaan biasa, kami akan berurusan dengan anda sebagai prinsipal dan kami boleh memberikan anda sebut harga dua hala di mana kami mengakui bahawa jika anda adalah Pelanggan Runcit yang anda mungkin bergantung kepada kami untuk menyediakan atau memaparkan tawaran dan menawarkan harga yang merupakan harga terbaik yang tersedia untuk pelabur runcit secara konsisten.

27.3 Transaksi anda akan dikendalikan mengikut Dasar Pelaksanaan Pesanan kami yang tersedia secara berasingan di Laman Web kami. Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa harga yang kami paparkan adalah kompetitif, kami tidak dapat memberikan jaminan, nyata atau tersirat, bahawa harga tawaran dan tawaran yang dipaparkan pada sistem perdagangan kami sentiasa mewakili harga pasaran semasa terbaik untuk pelabur runcit. Harga sebut harga kami mungkin mencerminkan ketidaktentuan pasaran atau kos dan caj tambahan yang boleh mengakibatkan peningkatan Spread serta setiap transaksi.

27.4 Kami boleh menggaji ejen atau kontraktor dengan apa-apa terma yang kami fikir sesuai.

27.5 Apa-apa maklumat yang kami berikan kepada anda yang berkaitan dengan transaksi dipercayai, sebaik mungkin pengetahuan dan kepercayaan kami pada masa ia diberikan, untuk menjadi tepat dan boleh dipercayai. Tiada perwakilan lanjut dibuat atau jaminan yang diberikan atau liabiliti diterima, mengenai kesempurnaan atau ketepatannya. Maklumat sedemikian tidak merupakan jaminan atau jaminan mengenai hasil yang dijangkakan bagi mana-mana transaksi tersebut.

27.6 Anda juga harus sedar bahawa keadaan pasaran dan harga mungkin berubah antara masa yang kami berikan kepada anda dengan maklumat dan masa anda mendekati kami dengan tujuan untuk memasuki perdagangan.

28. PENGECUALIAN LIABILITI/INDEMNITI

28.1 Tiada apa-apa dalam Terma ini akan mengecualikan atau menyekat sebarang liabiliti yang kami berhutang kepada anda di bawah Undang-undang dan Peraturan yang Berkenaan. Kecuali setakat mana ia disebabkan oleh kecuaian kasar, keingkaran atau penipuan yang disengajakan, kami, pengarah, pegawai, pekerja dan ejen kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang disebabkan oleh apa-apa tindakan atau peninggalan yang dibuat di bawah atau berhubung dengan atau berkaitan dengan Terma ini atau kesolvenan, tindakan atau peninggalan mana-mana pihak ketiga yang kami berurusan atau menjalankan perniagaan atau yang dilantik oleh kami dengan niat baik. Kami akan menyediakan kepada anda, apabila dan setakat yang diminta secara munasabah dan atas perbelanjaan anda, butiran apa-apa hak yang mungkin kami miliki terhadap orang tersebut.

28.2 Jika apa-apa tindakan atau prosiding dibawa oleh atau terhadap kami, terhadap atau oleh pihak ketiga, berhubung dengan apa-apa transaksi dengan atau untuk anda, anda hendaklah bekerjasama dengan kami setakat yang mungkin dalam pendakwaan atau pembelaan tindakan atau prosiding sedemikian. Kecuali setakat mana ia disebabkan oleh kecuaian kasar, keingkaran atau penipuan yang disengajakan, anda akan membayar balik kepada kami dan memastikan kami tidak berbahaya bersama-sama dengan Syarikat Kumpulan kami dan pengarah, pegawai, pekerja atau ejen kami, atas dasar ganti rugi penuh dari dan terhadap semua tindakan, tuntutan, liabiliti, kerugian, ganti rugi dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada kami berurusan dengan anda menurut Terma ini.

28.3 Setiap pihak termasuk tetapi tidak terhad kepada pejabat wakil Syarikat, sekutu, anak syarikat (secara kolektif, “Pihak Yang Menanggung Rugi”) hendaklah pada setiap masa menanggung rugi dan tidak berbahaya GTC Global Trade Capital Ltd (“Syarikat”) dari dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti, ganti rugi, penalti, penghakiman, perintah, kerugian, caj, yuran peguam dan semua perbelanjaan lain dan hendaklah, selanjutnya mempertahankan Syarikat daripada sebarang dan semua tuntutan, tindakan, guaman, pendakwaan dan semua prosiding undang-undang dan/atau saksama yang lain daripada atau berkaitan dengan (apa-apa secara langsung atau tidak langsung) sebarang tuduhan mengenai:

(i) Apa-apa tindakan cuai atau salah atau peninggalan Pihak-pihak Yang Membayar Rugi, pekerja, wakilnya, kontraktor atau ejennya;

(ii) Apa-apa kegagalan untuk melaksanakan oleh Pihak-pihak Yang Menanggung Rugi, kewajipannya, dan tugas-tugasnya menurut Perjanjian ini; Atau

(iii) Apa-apa pelanggaran yang didakwa oleh Pihak Ganti Rugi mana-mana undang-undang, statut, peraturan atau ordinan.

Untuk mengelakkan keraguan, Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau berpotensi tertakluk kepada sebarang tuntutan yang disebabkan oleh pejabat perwakilan atau anak-anak syarikat salah laku atau prosiding undang-undang.

29. KUASA ANDA DAN KEWAJIPAN ANDA

29.1 Anda mewakili dan menjamin kepada kami dari tarikh anda bersetuju dengan Terma ini yang:

29.1.1 di mana anda adalah sebuah syarikat atau perkongsian, anda mempunyai kuasa dan kuasa penuh (korporat dan sebaliknya) untuk memasuki Transaksi dan untuk melaksanakan hak anda dan melaksanakan kewajipan anda di bawah ini dan telah memperoleh semua kebenaran dan persetujuan yang diperlukan untuk memasuki, melaksanakan hak dan melaksanakan kewajipan dan kebenaran dan persetujuan sedemikian berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya;

29.1.2 di mana anda seorang individu, anda berumur penuh dan berfikiran waras dan mempunyai keupayaan penuh untuk memasuki Transaksi dan untuk melaksanakan hak anda dan melaksanakan kewajipan anda. Umur minimum biasa untuk perdagangan dalam urus niaga tersebut ialah 18 tahun;

29.1.3 kewajipan yang dinyatakan untuk diandaikan oleh anda di bawah Transaksi adalah kewajipan undang-undang dan sah yang mengikat anda mengikut terma mereka;

29.1.4 Semua bayaran yang akan dibuat oleh anda di bawah Transaksi boleh dibuat secara percuma dan jelas, dan tanpa potongan untuk atau disebabkan oleh apa-apa cukai sekalipun;

29.1.5 semua maklumat yang diberikan secara bertulis oleh atau bagi pihak anda kepada kami berkenaan dengan Terma ini adalah, pada tarikh maklumat tersebut diberikan, benar, tepat dan lengkap dalam setiap aspek material;

29.1.6 dalam memasuki Urus Niaga yang anda tidak bergantung kepada kami berhubung dengan apa-apa nasihat atau ramalan atau anggaran trend masa depan berhubung dengan kadar faedah atau sebaliknya atau berhubung dengan akibat fiskal Transaksi;

29.1.7 anda bertindak untuk akaun anda sendiri, dan telah membuat keputusan bebas anda sendiri untuk memasuki Transaksi dan sama ada Transaksi adalah sesuai atau wajar untuk anda berdasarkan pertimbangan anda sendiri dan atas nasihat daripada penasihat seperti yang anda anggap perlu. Anda tidak bergantung pada sebarang komunikasi (bertulis atau lisan) daripada kami sebagai nasihat pelaburan atau sebagai cadangan untuk memasuki Transaksi. Difahamkan bahawa maklumat dan penjelasan yang berkaitan dengan terma dan syarat Transaksi tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan atau cadangan untuk memasuki Transaksi. Anda memahami bahawa tiada komunikasi (bertulis atau lisan) yang diterima daripada kami boleh dianggap sebagai jaminan atau jaminan mengenai keputusan Transaksi yang dijangkakan;

29.1.8 anda mampu menilai merit dan pemahaman (bagi pihak anda sendiri atau melalui nasihat profesional bebas), dan memahami dan menerima, terma, syarat dan risiko Transaksi. Anda juga mampu menganggap, dan menganggap, risiko Transaksi;

29.1.9 anda memasuki Transaksi sebagai prinsipal (dan bukan sebagai ejen atau dalam apa-apa kapasiti lain, fidusiari atau sebaliknya); Dan

29.1.10 anda mengetahui semua Peraturan Berkenaan yang terpakai untuk Perkhidmatan Perdagangan Elektronik yang anda gunakan dan bahawa penggunaan Perkhidmatan Perdagangan Elektronik oleh anda akan mematuhi semua Peraturan yang Berkenaan dan Perjanjian ini seperti yang dipinda dari semasa ke semasa.

29.2 Peraturan cukai boleh berubah pada bila-bila masa. Anda akan bertanggungjawab pada setiap masa untuk pembayaran semua cukai yang perlu dibayar dan untuk menyediakan apa-apa pihak berkuasa cukai yang berkaitan dengan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan urusan anda dengan kami. Anda bersetuju bahawa jika kami memberi anda apa-apa maklumat atau menyatakan apa-apa pendapat berhubung dengan rawatan cukai urusan anda dengan kami, tidak munasabah bagi anda untuk bergantung kepada mana-mana pernyataan tersebut dan ia tidak akan menjadi nasihat cukai.

30. PIHAK KETIGA YANG DIBERI KUASA

30.1 Kami menyedari bahawa dalam keadaan tertentu, anda mungkin perlu atau wajar untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk menguruskan akaun anda. Anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan anda dan orang yang anda ingin beri kuasa untuk mengendalikan akaun anda akan dikehendaki menyerahkan borang yang ditandatangani iaitu sejenis dokumen Surat Kuasa Wakil yang memberi kuasa dan melantik Pihak Ketiga yang Dibenarkan untuk mengendalikan akaun anda.

30.2 Anda akan bertanggungjawab untuk apa-apa tindakan atau peninggalan oleh Pihak Ketiga yang Dibenarkan, dan kami mungkin bergantung kepada apa-apa arahan yang diberikan oleh Pihak Ketiga yang Dibenarkan bagi pihak anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk memantau aktiviti Pihak Ketiga yang Dibenarkan.

30.3 Jika anda telah membuka akaun secara elektronik, dan kami tidak mempunyai tandatangan asal anda, anda perlu memberikan dokumen pengenalan diri seperti salinan pasport atau lesen memandu anda untuk dapat melantik Pihak Ketiga yang Dibenarkan.

31. WANG PELANGGAN

31.1 Apa-apa wang yang diterima oleh kami berkenaan dengan akaun anda dengan kami akan dianggap sebagai Wang Pelanggan dan dipegang dengan amanah.

31.2 Berhubung dengan Wang Pelanggan melainkan anda memberitahu kami secara bertulis atau sebaliknya, kami akan segera membayar apa-apa Wang Pelanggan yang diterima ke akaun bank Wang Pelanggan kami. Akaun Wang Pelanggan kami akan dikenal pasti dan ditetapkan secara berasingan daripada mana-mana akaun yang digunakan untuk menyimpan wang lain milik kami. Faedah tidak akan dibayar ke atas wang yang dipegang dalam akaun Wang Pelanggan dan dengan memasuki Perjanjian ini, anda mengakui bahawa anda mengetepikan apa-apa hak untuk faedah ke atas wang tersebut.

31.3 Kami akan menjalankan semua kemahiran, penjagaan dan ketekunan yang sewajarnya apabila memilih bank dan broker pihak ketiga mana yang akan digunakan. Kami akan mengkaji semula kecukupan dan kesesuaian mana-mana bank dan broker di mana wang anda atau mungkin didepositkan dan pengaturan untuk memegang wang anda. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan, peninggalan atau keingkaran (termasuk

insolvensi, pentadbiran, kebankrapan atau peristiwa yang serupa) bank atau broker pihak ketiga untuk apa-apa kekurangan atau kerugian yang terhasil dalam pemulangan wang anda.

31.4 Akaun Wang Pelanggan akan dikumpulkan akaun dan memegang Wang Pelanggan yang berkaitan dengan beberapa pelanggan. Penuntut kepada wang yang dipegang dalam akaun terkumpul mempunyai tuntutan kepada bahagian berkadar wang yang dipegang dalam kolam itu.

31.5 GTC hanya menggunakan dana sendiri untuk lindung nilai dan tidak menyerahkan wang pelanggan kepada rakan niaga lindung nilai atau ke mana-mana bahagian perniagaan sebagai modal kerja. GTC tidak memulakan kedudukan spekulatif di pasaran.

31.6 Kami boleh memindahkan apa-apa wang yang kami pegang untuk anda sebagai Wang Pelanggan (selepas potongan apa-apa amaun yang dibenarkan oleh terma Terma ini) kepada entiti undang-undang lain (termasuk mana-mana Syarikat Kumpulan kami) di mana kami memindahkan semua atau sebahagian daripada perniagaan kami kepada entiti tersebut dan Wang Pelanggan anda berkaitan dengan perniagaan yang dipindahkan. Di mana kami memindahkan Wang Pelanggan anda kepada entiti undang-undang lain di bawah klausa 31.6 ini, kami akan memastikan bahawa Wang Pelanggan tersebut akan dipegang oleh entiti tersebut untuk anda mengikut Perjanjian ini.

31.7 Sekiranya akaun yang anda pegang dengan kami adalah akaun bersama, kami menjalankan semua penjagaan dan ketekunan yang sewajarnya untuk memastikan bahawa semua pengeluaran dibayar kembali kepada sumbernya dan kepada pihak tertentu yang memulakan deposit sebenar.

Sekiranya berlaku pembayaran keuntungan dan/atau pengeluaran, GTC boleh memulakan pembayaran kepada mana-mana pihak ke akaun bersama dengan syarat ia telah mendapat kelulusan yang sewajarnya daripada pihak kedua dan ia berpuas hati menurut pengesahan dan pemeriksaan usaha wajarnya.

31.8 Anda bersetuju kepada kami melepaskan sebarang baki Wang Pelanggan, untuk atau bagi pihak anda, dari akaun bank Wang Pelanggan dan bagi kami untuk berhenti menganggap sebagai Wang Pelanggan sebarang baki Wang Pelanggan yang tidak dituntut di mana:

31.8.1 ia dibenarkan oleh undang-undang dan selaras dengan pengaturan di mana Wang Pelanggan dipegang;

31.8.2 Kami telah menentukan bahawa tidak ada pergerakan ke atas baki anda untuk tempoh enam tahun (walaupun terdapat sebarang pembayaran atau resit caj, faedah atau item yang serupa);

31.8.3 sekiranya Baki Akaun Dagangan anda yang tinggal adalah sehingga 1 USD/EUR/GBP dan Akaun Dagangan anda ditutup atau tidak aktif selama lebih daripada 90 hari kalendar; dan/atau apa-apa baki yang anda beri kuasa kepada kami untuk memotong apabila akaun anda ditutup maka Syarikat berhak untuk menolak Baki Akaun Dagangan yang tinggal ini dan menggunakannya untuk tujuan amal mengikut budi bicara mutlaknya.

31.8.4 Kami telah mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mengesan anda dan mengembalikan baki kepada anda; Dan

31.8.5 kami membuat dan menyimpan rekod semua baki yang dikeluarkan dari akaun bank Wang Pelanggan kami berkenaan dengan Wang Pelanggan anda. Semua wang yang tidak dituntut akan dibayar kepada Jabatan Hasil Dalam Negeri mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1971.

32. PEMBIAYAAN SEMALAMAN DAN PERALIHAN

Transaksi Harian Bergolek dan Kontrak Tidak Bersasar untuk CFD boleh didapati di pelbagai Pasaran dan Pasaran Asas. Setiap Pasaran dan Pasaran Asas mempunyai keadaan dan spread sendiri yang mungkin berbeza mengikut budi bicara kami. Kontrak sedemikian secara automatik dilancarkan ke sesi dagangan seterusnya. Debit/kredit Yuran Pembiayaan Harian akan dibuat ke akaun anda jika anda mengadakan Transaksi yang dibuka dari satu sesi dagangan ke sesi seterusnya.

33. KREDIT

Butiran mengenai sebarang pengaturan kredit yang mungkin tersedia untuk anda adalah atau akan dinyatakan dalam, dan akan tertakluk kepada, terma, syarat dan had yang dipersetujui dalam surat-menyurat berasingan. Kami berhak untuk mengubah sebarang pengaturan kredit yang dipersetujui dengan anda pada bila-bila masa. Anda mengakui bahawa apabila anda berurusan dengan kami secara kredit, tiada sebarang had yang ditetapkan pada akaun anda atau sebarang jumlah Margin yang telah anda bayar meletakkan sebarang had ke atas potensi kerugian anda berkenaan dengan Transaksi. Anda mengakui dan bersetuju bahawa liabiliti kewangan anda kepada kami mungkin melebihi tahap mana-mana kredit atau had lain yang diletakkan pada akaun anda.

34. KONFLIK KEPENTINGAN

34.1 Apabila kami berurusan dengan anda, kami, Sebuah Syarikat Kumpulan, atau orang lain yang berkaitan dengan kami, mungkin mempunyai kepentingan, hubungan atau pengaturan yang penting berhubung dengan Pelaburan, transaksi atau Perkhidmatan yang berkenaan. Konflik kepentingan boleh timbul khususnya apabila kita mempunyai insentif ekonomi atau insentif lain untuk bertindak dengan cara yang memihak kepada kita atau mana-mana Syarikat Kumpulan kita.

34.2 Selaras dengan kewajipan pengawalseliaan kami, kami berusaha untuk memastikan bahawa sebarang konflik yang timbul antara kepentingan kami dan pelanggan kami, atau antara pelanggan, diuruskan dengan betul. Dasar konflik kami, yang disampaikan kepada semua pekerja yang berkaitan, mengenal pasti jenis konflik yang mungkin timbul dan memberikan arahan yang jelas mengenai pengurusan konflik tersebut. Untuk tujuan ini, kami mempunyai rangka kerja untuk menangani konflik kepentingan, supaya kami bertindak dengan tahap kebebasan yang sesuai dari kepentingan kami sendiri apabila berurus niaga dengan anda atau berurusan bagi pihak anda. Kami boleh menyediakan anda dengan Dasar Konflik Kepentingan kami atas permintaan.

34.3 Dalam sesetengah keadaan pengurusan yang sesuai bagi sebarang konflik kepentingan dan layanan yang adil terhadap pihak-pihak yang berkaitan hanya boleh dicapai dengan penurunan kami untuk membuat transaksi dengan anda.

35. ADUAN

35.1 Kami telah menulis Dasar Aduan untuk memastikan bahawa aduan mengenai perkhidmatan kami ditangani dengan adil dan segera dan selaras dengan keahlian kami skim penyelesaian pertikaian yang kami adalah ahli.

35.2 Jika anda mempunyai aduan mengenai Perkhidmatan kami, anda harus mengarahkan aduan itu kepada jabatan perkhidmatan pelanggan kami atau kepada Jabatan Pematuhan kami, melalui kaedah yang disenaraikan di bawah, yang akan menyiasat jenis aduan untuk cuba menyelesaikannya.

Alamat:

Pejabat 1604 – 1605, Aras 16, Menara Regal, Teluk Perniagaan, Dubai, UAE

Perhatian: Pentadbir

Telefon: +971 43411528 | +971 45808801

Emel: [email protected]

36. PINDAAN

36.1 Kami boleh meminda Terma ini dengan memberi anda notis bertulis terlebih dahulu yang munasabah melalui pos, e-mel atau di Kemudahan Dalam Talian yang menjelaskan butiran pindaan yang akan berlaku. Jika notis yang munasabah tidak praktikal (cth. disebabkan oleh perubahan mendadak dari segi komersial dengan pembekal kecairan atau perubahan peraturan) kami berhak untuk memberikan notis perubahan tersebut berkuat kuasa serta-merta.

36.2 Setiap pindaan akan berkuat kuasa pada tarikh yang dinyatakan dalam notis. Sebarang pindaan yang diminta oleh anda mesti dipersetujui dalam perjanjian pindaan rasmi oleh kami. Melainkan dipersetujui dengan jelas sebaliknya, pindaan tidak akan menjejaskan sebarang Transaksi tertunggak atau sebarang hak atau kewajipan undang-undang yang mungkin telah timbul. Jika anda tidak mahu menerima apa-apa pindaan yang dibuat oleh kami, anda boleh dengan notis kepada kami menutup mana-mana Transaksi terbuka anda dan akaun anda mengikut Terma ini.

37. PENAMATAN

37.1 Tertakluk kepada klausa 37.2 di bawah, anda boleh menamatkan Perjanjian ini dengan notis bertulis pada bila-bila masa. Kami boleh menamatkan Terma dengan memberikan anda notis bertulis sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari mengenai penamatan melainkan keadaan memerlukan kami memberikan tempoh notis yang lebih pendek.

37.2 Kami boleh menamatkan pengaturan yang dinyatakan dalam Terma ini dengan serta-merta dan tanpa notis kepada anda jika:

37.2.1 anda mengakui ketidakupayaan anda untuk membayar hutang anda kerana mereka jatuh atau memasuki mana-mana skim atau pengaturan dengan pemiutang anda atau, dalam hal syarikat, memfailkan atau telah memfailkan terhadap anda petisyen untuk penggulungan, meluluskan resolusi untuk penggulungan atau mempunyai penerima, pelikuidasi, pentadbir atau pegawai yang serupa yang dilantik ke atas semua atau mana-mana bahagian aset atau akujanji anda atau, dalam kes individu, petisyen kebankrapan dibentangkan atau pemegang amanah kebankrapan dilantik atau perintah perlindungan dibuat menurut Undang-undang yang Berkenaan;

37.2.2 anda, pada pendapat kami, dalam pelanggaran material kewajipan yang terhutang oleh anda, sama ada timbul di bawah Terma ini, apa-apa terma tambahan atau berasingan yang telah kami buat dengan anda berkenaan dengan transaksi dalam pelaburan, peraturan dan peraturan mana-mana pihak berkuasa kawal selia atau di bawah Undang-undang yang Berkenaan; Atau

37.2.3 apabila berlakunya Kejadian Force Majeure.

37.3 Penamatan akan tanpa menjejaskan apa-apa hak atau kewajipan undang-undang yang mungkin telah timbul.

38. BAYARAN PENAMATAN

38.1 Ejen Pengiraan, dengan niat baik dan bertindak secara munasabah, akan menentukan jumlah, jika ada, (Amaun Tutup) yang akan dibayar oleh (dinyatakan sebagai positif) atau (dinyatakan sebagai negatif) Pihak yang tidak Terjejas sebagai balasan kepada perjanjian antara Pihak yang tidak Terjejas dan pihak ketiga yang akan mempunyai kesan memelihara Pihak yang tidak Terjejas setara dengan ekonomi mana-mana pembayaran berkenaan dengan Transaksi yang akan, tetapi untuk berlakunya Tarikh Penamatan Awal, telah diperlukan selepas tarikh tersebut.

38.2 Jumlah (“Bayaran Penamatan”) akan dibayar sama dengan Amaun Tutup serta apa-apa amaun yang telah jatuh terhutang tetapi masih belum dibayar pada Tarikh Penamatan Awal disebabkan oleh Pihak yang Tidak Terjejas, dan tolak sebarang jumlah yang telah jatuh dan masih belum dibayar pada Tarikh Penamatan Awal disebabkan oleh Pihak Yang Terjejas, bersama-sama dengan, setakat yang dibenarkan di bawah Undang-undang yang Berkenaan, apa-apa faedah yang terhutang menurut terma Terma ini.

38.3 Jika Bayaran Penamatan adalah nombor positif, Pihak Yang Terjejas akan membayarnya kepada Pihak yang Tidak Terjejas; jika ia adalah nombor negatif maka Pihak yang tidak Terjejas akan membayarnya kepada Pihak Yang Terjejas.

38.4 Bayaran Penamatan akan, atas pilihan Pihak yang tidak Terjejas, akan dikurangkan dengan penyelesaiannya terhadap apa-apa amaun yang perlu dibayar (sama ada pada masa atau pada masa akan datang atau apabila berlakunya kontingensi) oleh atau kepada, sebagaimana yang sesuai, Pihak yang tidak Terjejas (tanpa mengira mata wang, tempat pembayaran atau pejabat tempahan kewajipan) di bawah mana-mana perjanjian lain antara pihak-pihak atau instrumen atau akujanji yang dikeluarkan atau dilaksanakan oleh satu pihak untuk, atau memihak kepada, pihak yang lain.

Walau apa pun apa-apa jua yang bertentangan yang terkandung di sini, Syarikat tidak akan dikehendaki di bawah Perjanjian ini untuk apa-apa amaun yang perlu dibayar dalam apa jua cara yang dilaksanakan tanpa pelepasan dana terlebih dahulu daripada mana-mana Pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada pembekal kecairan.

38.5 Pihak-pihak bersetuju bahawa jumlah yang boleh diperolehi semula di bawah klausa 38 ini adalah pra-anggaran kerugian yang munasabah dan bukan penalti. Amaun tersebut perlu dibayar untuk kehilangan tawar-menawar dan kehilangan perlindungan terhadap risiko masa depan dan kecuali sebagaimana yang diperuntukkan sebaliknya dalam Terma ini, kedua-dua pihak berhak untuk mendapatkan semula apa-apa ganti rugi tambahan akibat daripada berlakunya Tarikh Penamatan Awal.

38.6 Dalam menentukan Amaun Tutup, Ejen Pengiraan boleh mempertimbangkan apa-apa maklumat yang berkaitan, termasuk, tanpa had, satu atau lebih jenis maklumat berikut:

38.6.1 sebut harga (sama ada firma atau indikatif) untuk penggantian Urus Niaga yang dibekalkan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang mungkin mengambil kira kepercayaan kredit Pihak yang tidak Terjejas pada masa sebut harga disediakan dan terma mana-mana dokumentasi yang berkaitan, termasuk dokumentasi sokongan kredit, antara Pihak yang tidak Terjejas dan pihak ketiga yang menyediakan sebut harga;

38.6.2 maklumat yang terdiri daripada data pasaran yang relevan dalam pasaran yang berkaitan yang dibekalkan oleh satu atau lebih pihak ketiga termasuk, tanpa had, kadar yang relevan, harga, hasil, lengkung hasil, turun naik, spread, korelasi atau data pasaran lain yang berkaitan dalam pasaran yang berkaitan; Atau

38.6.3 maklumat jenis yang diterangkan dalam klausa 38.6.1 atau 38.6.2 di atas dari sumber dalaman jika maklumat itu adalah jenis yang sama yang digunakan oleh Pihak yang tidak Terjejas dalam urusan perniagaannya secara tetap untuk penilaian urus niaga yang sama.

Tanpa pertindihan jumlah yang dikira berdasarkan maklumat yang diterangkan dalam klausa 38.6.1, 38.6.2 atau 38.6.3 di atas, atau maklumat lain yang berkaitan, dan apabila ia adalah munasabah secara komersial untuk berbuat demikian, Ejen Pengiraan boleh juga mempertimbangkan dalam mengira Jumlah Tutup apa-apa kerugian atau kos yang ditanggung berkaitan dengan Pihak yang Tidak Terjejas menamatkan, membubarkan atau mewujudkan semula apa-apa lindung nilai yang berkaitan dengan Transaksi.

39. EJEN PENGIRAAN

Kami akan menjadi Ejen Pengiraan. Apabila Ejen Pengiraan dikehendaki untuk bertindak atau menjalankan penghakiman dengan cara lain, ia akan berbuat demikian dengan niat baik dan dengan cara yang munasabah secara komersial.

40. MAKLUMAT ANDA

40.1 Kami akan mematuhi kehendak Akta Privasi 1993 dalam melaksanakan kewajipannya di bawah Terma ini dan akan mematuhi apa-apa permintaan yang dibuat atau arahan yang diberikan oleh anda, yang secara langsung disebabkan oleh keperluan Akta Privasi 1993.

40.2 Kami hanya akan menggunakan data peribadi untuk membolehkan kami (yang untuk tujuan kebenaran berikut akan termasuk mana-mana Syarikat Kumpulan) untuk menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan yang dinyatakan di sini, untuk menilai risiko kami dalam menyediakan perkhidmatan tersebut dan untuk membolehkan kami menguatkuasakan hak kami di bawah Terma ini jika perlu. Ini mungkin melibatkan lulus data peribadi kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga atau ejen kami, atas pemahaman bahawa mereka merahsiakannya. Kami mungkin perlu memberi juruaudit, penasihat profesional, ejen atau subkontraktor kami akses kepada data peribadi atau sesiapa sahaja yang berminat dalam perniagaan kami.

40.3 Kami mungkin menghantar data peribadi di luar Malaysia kepada bidang kuasa yang mungkin tidak mempunyai standard undang-undang privasi data yang setara seperti yang terdapat di Malaysia. Di mana kami melakukan ini, kami akan mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi data peribadi. Anda boleh mengakses komitmen privasi penuh kami yang boleh didapati di Laman Web kami atau atas permintaan dari tempat hubungan anda atau dari pegawai perlindungan data kami.

40.4 Kami boleh menjalankan carian melalui agensi rujukan kredit dan identiti dan sumber maklumat lain dan menggunakan kaedah pemarkahan untuk mengesahkan identiti dan penarafan kredit anda.

Rekod proses ini akan disimpan dan boleh digunakan untuk membantu syarikat lain mengesahkan identiti anda.

40.5 Kami mungkin dari semasa ke semasa – melalui telefon, e-mel atau komunikasi elektronik, faks atau pos lain – memberi anda maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan lain yang kami, mana-mana Syarikat Kumpulan atau pihak ketiga terpilih yang berkaitan dengan perniagaan kami boleh menawarkan. Anda bersetuju bahawa kami boleh memanggil anda pada jam yang munasabah atau sebaliknya berkomunikasi dengan anda tanpa jemputan ekspres.

40.6 Untuk tujuan klausa 40 “maklumat anda” ini termasuk maklumat mengenai transaksi anda.

40.7 Jika anda ingin salinan maklumat yang kami pegang tentang anda, sila tulis kepada kami di alamat yang dinyatakan untuk notis dan surat-menyurat dalam klausa 1.1.

41. PEMANTAUAN DAN RAKAMAN

E-mel yang dihantar oleh anda boleh dipantau dan perbualan telefon antara kami mungkin direkodkan. Rakaman kekal sebagai harta tunggal kami dan boleh digunakan oleh kami sebagai bukti sekiranya berlaku pertikaian.

42. KOMUNIKASI (TERMASUK KOMUNIKASI ELEKTRONIK)

42.1 Kecuali seperti yang dipersetujui atau jika Peraturan Berkenaan menghendaki sebaliknya, kami akan berkomunikasi dengan anda, dan menghantar dokumen dan maklumat lain kepada anda, di Malaysia. Melainkan dipersetujui sebaliknya atau jika Peraturan Berkenaan memerlukan sebaliknya, anda bersetuju untuk berkomunikasi dengan kami, dan menghantar dokumen dan maklumat lain kepada kami, di Malaysia.

42.2 Melainkan dipersetujui sebaliknya, anda menerima bahawa kami boleh berkomunikasi dengan anda melalui pos, telefon, faksimili, mel elektronik atau melalui Kemudahan Dalam Talian untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan berurusan atau untuk apa-apa tujuan lain yang berkaitan.

42.3 Apa-apa notis atau komunikasi lain akan diberikan secara bertulis di bawah Perjanjian ini dan hendaklah:

42.3.1 dalam hal notis atau komunikasi lain yang akan dihantar secara peribadi, dihantar melalui pos kelas pertama prabayar, penghantaran yang direkodkan atau melalui kurier komersial, faks atau e-mel oleh anda kepada kami, komunikasi tersebut hendaklah dibuat ke titik hubungan biasa anda atau untuk perhatian Pengarah Urusan, GTC Global Trade Capital Ltd. menggunakan butiran hubungan yang disediakan dalam Terma ini;

42.3.2 Dalam kes notis atau komunikasi lain yang akan dihantar secara peribadi, dihantar melalui pos kelas pertama prabayar, penghantaran yang direkodkan atau melalui kurier komersial, faks atau e-mel oleh kami kepada anda, kami akan berbuat demikian ke alamat tersebut (termasuk nombor faks atau alamat e-mel) seperti yang anda nyatakan. Anda bertanggungjawab untuk memaklumkan kami tentang sebarang perubahan kepada butiran hubungan tersebut dan kami berhak untuk menyampaikan notis kepada anda (termasuk isu prosiding undang-undang) menggunakan butiran hubungan terakhir yang telah anda berikan kepada kami untuk tujuan Terma ini; atau, dalam setiap kes, sebagaimana yang dinyatakan sebaliknya oleh Pihak yang berkaitan melalui notis bertulis kepada Pihak yang lain.

42.4 Apa-apa notis sedemikian atau komunikasi lain hendaklah disifatkan telah diterima dengan sewajarnya:

42.4.1 jika dihantar secara peribadi, apabila ditinggalkan di alamat dan untuk kenalan yang disebut dalam klausa ini; Atau

42.4.2 jika dihantar di Dubai melalui penghantaran yang direkodkan, pada jam 9 pagi (Waktu Dubai) pada Hari Perniagaan kedua selepas menyiarkan; Atau

42.4.3 jika dihantar oleh kurier komersial, pada tarikh dan pada masa resit penghantaran kurier ditandatangani; Atau

42.4.4 jika dihantar melalui faks atau e-mel, pada masa penghantaran (melainkan penghantar menerima respons automatik yang menunjukkan bahawa notis yang berkenaan tidak diterima oleh penerima yang dimaksudkan, dalam hal ini notis tersebut tidak akan dianggap telah diterima); Atau

42.4.5 jika dihantar di Kemudahan Dalam Talian, apabila ia dimuat naik dan tersedia untuk anda.

42.5 Bagi penyampaian apa-apa prosiding atau dokumen lain dalam mana-mana tindakan undang-undang, mana-mana peruntukan berkanun dalam bidang kuasa yang berkaitan akan diguna pakai.

43. HARTA INTELEK

43.1 Semua hak harta intelek dalam Kemudahan Dalam Talian, apa-apa bahan pengiklanan yang dikeluarkan oleh atau bagi pihak kami, semua maklumat, bahan, harga atau carta, kaedah perniagaan, pangkalan data atau spesifikasi penyelesaian yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang sebaliknya digunakan atau timbul berkaitan dengan Perjanjian ini akan kekal sebagai harta kami atau mana-mana pihak ketiga yang memberikannya kepada kami dan anda tidak akan mempunyai hak untuk mengedarkan, menerbitkan semula, menyalin, menghasilkan semula, menjual, sub-lesen atau memindahkan atau menyebarkan mana-mana yang disebutkan di atas melainkan dipersetujui secara nyata oleh kami secara bertulis.

44. HAK PIHAK KETIGA

44.1 Peruntukan Perjanjian ini tidak akan dikuatkuasakan oleh mana-mana orang (selain daripada Penjaga atau sekutunya) yang bukan pihak kepadanya, tetapi ini tidak menjejaskan apa-apa hak atau remedi pihak ketiga yang wujud.

44.2 Kami boleh membatalkan sebarang arahan yang diberikan oleh anda sebelum ini dengan syarat kami tidak bertindak atas arahan anda.

44.3 Jika transaksi telah dilaksanakan, secara keseluruhan atau sebahagian, anda tidak mungkin membatalkan Pesanan setakat transaksi telah dilaksanakan.

45. LAMAN WEB

Kami telah mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan maklumat di Laman Web. Kandungan di laman web ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis.

  1. KEBOLEHSESUAIAN

Setiap peruntukan Terma ini boleh diasingkan. Ini bermakna jika mana-mana peruntukan Terma ini adalah atau menjadi tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan atau melanggar Peraturan-Peraturan yang Berkenaan, peruntukan yang tinggal tidak akan terjejas dan akan terus berkuat kuasa sepenuhnya.

47. FORCE MAJEURE

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap atau bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa liabiliti, kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk sekalipun yang ditanggung atau dialami oleh anda atau mana-mana orang yang menuntut melalui anda akibat daripada mana-mana Kejadian Force Majeure.

48. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENTADBIR

Terma ini dan sebarang pertikaian atau tuntutan bukan kontrak yang timbul di bawahnya dan semua transaksi di bawah atau menurutnya ditadbir oleh dan akan ditafsirkan mengikut undang-undang Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan FSC Vanuatu mempunyai bidang kuasa eksklusif.

JADUAL 1: DEFINISI

Undang-undang yang terpakai – undang-undang Jawatankuasa Perkhidmatan KewanganFSC Vanuatu.

Peraturan yang berkenaan – untuk tujuan Terma ini, peraturan yang berkenaan hendaklah termasuk peraturan mana-mana pihak berkuasa atau pertukaran kawal selia lain yang berkaitan dan mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Jika Terma ini bercanggah dengan Peraturan yang Berkenaan, Terma ini akan diguna pakai.

Hari Perniagaan – sehari (selain hari Jumaat atau Sabtu) di mana bank umumnya dibuka untuk perniagaan di Dubai.

Ejen Pengiraan -GTC Global Trade Capital Ltd.

Wang Pelanggan – wang mana-mana mata wang milik anda yang kami terima atau pegang untuk anda, atau bagi pihak anda semasa menyediakan Perkhidmatan, yang kami anggap sebagai wang pelanggan yang dipegang dengan amanah. Dalam akaun bank yang ditetapkan.

Tarikh Tutup – tarikh penutupan Transaksi terbuka berkuat kuasa.

Tahap Penutup – tahap di mana Transaksi ditutup.

Dasar Aduan – dasar aduan kami yang dikemas kini dari semasa ke semasa dan boleh didapati di laman web kami untuk kegunaan pelanggan.

Spesifikasi Kontrak – bahagian Laman Web kami yang ditetapkan sebagai “Spesifikasi Kontrak” seperti yang dipinda dari semasa ke semasa.

Penyedia Sokongan Kredit – berkenaan dengan Rakan Niaga, pihak yang memberikan sokongan kredit berkenaan dengan kewajipan Rakan Niaga.

Yuran Pembiayaan Harian – caj yang dikenakan setiap hari ke Kedudukan Terbuka. Butiran Yuran Pembiayaan Harian dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak.

Perkhidmatan Perdagangan Elektronik – sebarang perkhidmatan elektronik (bersama-sama dengan mana-mana perisian yang berkaitan) termasuk tanpa had perdagangan, penghalaan pesanan akses pasaran langsung atau perkhidmatan maklumat yang kami berikan kepada anda akses atau menyediakan kepada anda sama ada secara langsung atau melalui pembekal perkhidmatan pihak ketiga, dan digunakan oleh anda untuk melihat maklumat dan / atau memasuki Transaksi.

Transaksi Tamat Tempoh – Transaksi yang mempunyai tempoh kontrak yang ditetapkan pada akhir transaksi tamat tempoh secara automatik.

Force Majeure Event – peristiwa yang berada di luar kawalan munasabah pihak yang terjejas atau kawalan munasabah pembekal dan kontraktornya termasuk tanpa had sebarang Gangguan Pasaran, tindakan atau sekatan kerajaan atau pihak berkuasa awam, peperangan, senjata terbiar perang, nuklear, radioaktif, biologi, kimia, senjata biokimia atau elektromagnet atau pencemaran, revolusi, mogok, lock-out atau lain-lain bentuk tindakan perindustrian, kebakaran, banjir, bencana alam, letupan, kemalangan yang tidak dapat dielakkan, tindakan pengganas, kegagalan perkhidmatan utiliti atau rangkaian pengangkutan, penggantungan atau batasan perdagangan oleh mana-mana tempat pelaksanaan, atau apa-apa kerosakan, kegagalan, prestasi yang rosak atau kerosakan mana-mana telekomunikasi, penyelesaian atau peralatan atau sistem lain.

Instrumen Kewangan – opsyen, dan kontrak untuk perbezaan pertukaran asing yang ditawarkan untuk dagangan oleh GTC menurut perjanjian ini.

Kumpulan – berhubung dengan GTC, syarikat itu, mana-mana anak syarikat atau mana-mana syarikat induk dari semasa ke semasa GTC, dan mana-mana anak syarikat dari semasa ke semasa sebuah syarikat induk GTC. Setiap syarikat dalam Kumpulan adalah ahli Kumpulan.

Syarikat Kumpulan – berhubung dengan syarikat, mana-mana ahli atau/dan sekutu Kumpulannya.

Masa Urusan Terakhir – hari terakhir dan masa sebelum transaksi boleh diuruskan, seperti yang dinyatakan dalam aplikasi akaun pelanggan sebaliknya dimaklumkan kepada anda, atau sebaliknya hari terakhir dan (kerana konteks memerlukan) masa di mana instrumen pendasar boleh diuruskan di Pasaran Pendasar yang berkaitan.

Transaksi Terpaut – dua atau lebih Transaksi yang mana kami bersetuju untuk tidak memanggil, atau memohon, jumlah penuh Margin akibat hubungan antara Transaksi tersebut.

Ralat Nyata / Nyata salah – salah sebut harga yang nyata atau jelas oleh kami berdasarkan sumber harga yang kami telah bergantung berkaitan dengan mana-mana Transaksi, dengan mengambil kira keadaan pasaran semasa pada masa Transaksi dibuat, seperti yang ditentukan oleh kami.

Margin – deposit dana atau cagaran yang boleh diterima oleh kami untuk menjamin liabiliti anda kepada kami untuk sebarang kerugian yang mungkin ditanggung berkenaan dengan urus niaga atau di mana kami menentukan mengikut budi bicara mutlak kami bahawa keselamatan tambahan diperlukan daripada anda di mana terdapat pergerakan buruk dalam harga transaksi.

Pasaran – mana-mana pasaran tertakluk kepada peraturan kerajaan atau negeri dengan peraturan perdagangan yang ditetapkan dan waktu dagangan termasuk Pasaran.

Gangguan Pasaran – apa-apa keadaan di mana kami secara munasabah percaya pasaran atau pertukaran yang berkaitan dengan Transaksi, kontrak padanan kami dengan rakan niaga kami atau mana-mana produk berkaitan pertukaran asing yang berkaitan digantung, ditutup, terjejas secara material atau tidak boleh dipercayai.

Kaedah-kaedah Pasaran – kaedah-kaedah, peraturan-peraturan, kastam dan amalan dari semasa ke semasa termasuk apa-apa pertukaran, rumah penjelasan atau organisasi atau pasaran lain yang terlibat dalam kesimpulan, pelaksanaan atau penyelesaian Transaksi atau apa-apa kontrak yang sepadan kami masuk dengan pihak yang terlibat. Ini termasuk apa-apa latihan oleh mana-mana bursa, rumah penjelasan atau organisasi lain atau pasaran mana-mana kuasa atau pihak berkuasa yang diberikan kepadanya.

Spread Pasaran – perbezaan antara harga bida dan tawaran untuk Transaksi saiz yang setara dalam instrumen, atau Instrumen yang berkaitan, di Pasaran Pendasar.

Keperluan Pengubahan Wang Haram – Semua undang-undang dan peraturan anti pengubahan wang haram yang berkenaan yang mana GTC, Syarikat Kumpulan dan anda tertakluk.

Saiz Pasaran Biasa – bilangan maksimum saham, saham, kontrak atau unit lain yang kami percaya pasaran pendasar adalah baik pada masa yang berkaitan, dengan mengambil kira, jika sesuai, kepada saiz pasaran pertukaran yang ditetapkan oleh Bursa Saham atau mana-mana tahap yang setara atau analog yang ditetapkan oleh Pasaran Pendasar di mana instrumen yang berkaitan didagangkan.

Kemudahan Dalam Talian – Laman web kami, platform dagangan dalam talian dan kemudahan semakan akaun.

Kedudukan Terbuka – Transaksi yang belum ditutup secara keseluruhan atau sebahagiannya di bawah Perjanjian ini.

Dasar Pelaksanaan Pesanan – dasar ini boleh didapati di Laman Web untuk maklumat pelanggan.

Tarikh Pembayaran – tarikh anda akan menyelesaikan jumlah yang perlu dibayar kepada kami di bawah Transaksi dalam mata wang dan ke akaun yang ditentukan oleh kami kepada anda sebelum pembayaran tersebut perlu dibayar.

Aset Rujukan – harta mana-mana perihalan atau indeks atau faktor lain yang ditetapkan dalam transaksi CFD atau Margin yang rujukan dibuat kepada turun naik dalam nilai atau harga untuk tujuan menentukan keuntungan atau kerugian di bawah transaksi CFD atau Margin.

Amaran Risiko – amaran risiko yang disediakan di Laman Web.

Transaksi Harian Bergolek – Transaksi yang tidak tamat tempoh secara automatik pada akhir Hari Perniagaan tetapi secara automatik ‘digulung’ ke Hari Perniagaan seterusnya.

Spread – perbezaan antara angka yang lebih rendah dan lebih tinggi daripada harga dua hala yang disebut harga untuk Pelaburan.

Bayaran Penamatan – amaun yang perlu dibayar oleh anda kepada kami mengikut klausa 38.

Transaksi – transaksi dalam opsyen, niaga hadapan dan kontrak untuk perbezaan dalam pertukaran asing, logam berharga atau komoditi yang dimeterai antara anda dan kami termasuk sebarang transaksi yang bertanggungjawab kepada Margin, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Transaksi Yang Tidak Bersasar – Transaksi dengan tempoh kontrak yang tidak terbatas yang tidak mampu tamat tempoh secara automatik.

Transaksi Beli Yang Tidak Bersasar – Transaksi untuk membeli dengan tempoh kontrak yang tidak terbatas yang tidak mampu tamat secara automatik.

Transaksi Jual Tidak Bersasar – Transaksi untuk menjual dengan tempoh kontrak yang tidak terbatas yang tidak mampu tamat secara automatik.

Pasaran Pendasar – bermaksud pertukaran dan/atau kumpulan badan dan/atau kecairan lain yang serupa di mana Instrumen didagangkan atau didagangkan dalam Instrumen tersebut sebagaimana yang diperlukan oleh konteksnya.

Please fill out the form.

You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

    Do you have trading experience?